Valfjället Skicenter AB dagordning

Valfjällets styrelse sammanträder torsdag 27 juni 2019, kl 16.00

Plats: Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg

Valfjällets sammanträde är ett offentligt sammanträde.

Dagordning

• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare.

Förslag till justeringstid: 2019-07-03 kl 18.30

Ärende

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en justeringsman
 5. Fastställande av dagordning
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmanna-
  revisorns granskningsrapport
 8. Beslut om
  Fastställande av resultat- och balansräkningen
  Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt balansräkningen
  Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

 9. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisor och lekmannarevisor med 
  suppleanter
 10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges beslut rörande
  styrelseledamöter och lekmannarevisorer med supplenater
 11. Övrika ärenden