Valfjället Skicenter AB dagordning

Valfjället Skicenter AB sammanträder torstad 22 september 2022, kl 16.00
Plats: KS-salen/Digitalt

inledande formalia

• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare (2022-09-29 kl 11.00)

Ärende

 1. Föregående mötesprotokoll
 2. Information
 3. Utfall augusti 2022
 4. Beläggning Drömbyn tom augusti 2022
 5. Intäktsjämförelse åren 2014-2022
 6. Prognos 2022
 7. Redovisning Bankkonton 2022-08-31
 8. Redovisning Skattekontot 2022-08-31
 9. Internkontroll fakturor och dagrapporter
 10. Internkontroll lönehantering
 11. Utredning Valfjällets Skicenter AB
 12. Utvecklingskontor Västra Värmland, marknadsundersökning
  Valfjället
 13.  Energikostnader
 14. Övrigt
 • Ledamöter är kallade att delta i sammanträdet. Ersättare och lekmannarevisorer har rätt att närvara vid sammanträdet.
 • Ledamot som är hindrad att delta i sammanträdet kallar själv i första hand in sin personliga ersättare. I andra hand kallas ersättare in enligt den särskilda inkallelseordningen.
 • Ordförande och vice ordförande närvarar i sammanträdeslokalen, övriga deltar på distans via Zoom.
 • Sammanträdet är stängt för allmänheten.