Myndighetsnämndens dagordning

Myndighetsnämnden sammanträder måndag 27 september 2021, kl 14:00
Plats: KS-salen/digitalt, Charlottenberg

Inledande formalia

 • Upprop av ledamöter.
 • Val av justerare. (Kommunkontoret Charlottenberg 2021-10-05 kl. 15:00)

Ärende

  1. Meddelanden till myndighetsnämnden
  2. Redovisning av delegationsbeslut
  3. Ekonomi- och Verksamhetsuppföljning
  4. Information
  5. Ansökan om strandskyddsdispens Häljeboda 1:271
  6. Strandskyddsdipens för fastigheten Bön 1:35
  7. Ansökan om försäljning av tobak i ICA supermarket
  8. Beslut om att återuppta handläggning av förbud inom projekt avloppsinventering
  9. Åtgärdsföreläggande hiss på Norra Ämterud 1:315

  Upplysningar

  • Sammanträdet utgår från KS-salen med fysisk närvaro av ordförande samt förste vice ordföranden. Andre vice ordförande, chef och sekreterare kan också komma att delta fysiskt. Övrigt deltagande sker digitalt.
  • Ledamöter är kallade att delta i sammanträdet. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet.
  • Ledamot som är hindrad att delta i sammanträdet kallar själv i första hand in sin personliga ersättare. I andra hand kallas ersättare in enligt den särskilda inkallelseordningen.
  • Sammanträdet är stängt för allmänheten.