Kommunstyrelsens handlingar

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 november 2022, kl 13.00
Plats: KS-salen, kommunkontoret Charlottenberg

Inledande formalia

 • Upprop av ledamöter.
 • Val av justerare (2022-12-02, klockan 09.00)

ÄrendeInformation

 1. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - utskott
 2. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning -socialnämnden
 3. Kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av delårsrapport 2022-08-31 med helårsprognos
 4. Återrapportering av kommunstyrelsens beslut
 5. Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut
 6. Redovisning av obesvarade medborgarförslag
 7. Redovisning av obesvarade motioner
 8. Beslut om verksamhetsplaner för bildning och samhällsbyggnad
 9. Ledningssystem för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser 2023
 10. Förfrågan om fastighetsförvärv, Hagebacken 4
 11. Revidering av Informationspolicy
 12. Ansökan från Ung Företagsamhet om kommunalt verksamhetsbidrag 2023-2024
 13. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
 14. Revidering av arvodesreglemente för förtroendevalda
 15. Revidering av instruktion för kommunstyrelsens utskott
 16. Beslut om servicenämndens reglemente
 17. Beslut om bildningsnämndens reglemente
 18. Revidering av kommunstyrelsens reglemente
 19. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
 20. Information
 21. Rapport avseende ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 2022
 22. Avgifter inom vård och stöd för 2023
 23. Kommunstyrelsens uppsikt
 24. Redovisning av delegationsbeslut

Upplysningar

 • Ledamöter är kallade att delta i sammanträdet. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet.
 • Ledamot som är hindrad att delta i sammanträdet kallar själv i första hand in sin personliga ersättare. I andra hand kallas ersättare in enligt den särskilda inkallelseordningen.
 • Sammanträdet är öppet för allmänheten.