Kommunstyrelsens handlingar

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 september 2021, kl 13.00
Plats: A-salen, kommunkontoret Charlottenberg

Inledande formalia

• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare. (Kommunkontoret Charlottenberg, 2021-10-01 kl. 11:00)

Ärende

1. Revidering av VA-taxa gällande brukningsavgift vid obebyggd och obeboelig fastighet
2. Budget- och verksamhetsplanering 2022-2024
3. Medborgarförslag - Att Eda kommun ordnar en skateramp för barn och ungdomar
4. Revidering av riktlinje för rehabilitering och habilitering
5. Revidering av riktlinje Myndighetsbeslut - biståndsbeslut SoL äldre och funktionshindrade
6. Rapport Helseplan (Granskning av samverkan mellan region och kommun kring barn och unga med psykisk ohälsa)
7.  Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
8. Delårsbokslut med helårsprognos 2021
9. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - myndighetsnämnden
10. Revidering av reglemente och samverkansavtal för den gemensamma drifts- och servicenämnden
11. Inriktningsbeslut - Etableringsfunktion i Värmland
12. Kommungemensam sammanträdesplan 2022
13. Medborgarförslag - Eda Kommun ska aktivt arbeta med kommunens handikappolitiska program
14. Motion om socialt ansvarsfull upphandling
15. Information
16. Redovisning av delegationsbeslut
17. Kommunstyrelsens uppsikt
18. Val till allmänna utskottet
19. Val till bildningsutskottet
20. Val till serviceutskottet

Upplysningar

  • Sammanträdet sker i -salen. Sammanträdet är öppet för allmänheten, kontakta medborgarkontoret (mail; kommun@eda.se eller tele. 0571-281 00) för mer information och anmälan. 
  • Ledamöter är kallade att delta i sammanträdet. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet. Ledamot som är hindrad att delta i sammanträdet kallar själv i första hand in sin personliga ersättare. I andra hand kallas ersättare in enligt den särskilda inkallelseordningen.
  • Sammanträdet utgår från KS-salen, ledamöterna deltar på distans.