Eda Energi dagordning

Eda Energi AB sammanträder måndag den 16 mars 2020 kl 10.00 

Plats: Kommunstyrelsesalen, kommunkontoret Charlottenberg

Eda Energi ABs sammanträde är ett offentligt sammanträde.

Dagordning

• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare.

Förslag till justeringstid: 2020-03-23 kl. 11.00

Ärende

 1. Godkännande av dagordning
 2. Genomgång av protokoll från föregående möte
 3. Årsredovisning 2019 inför bolagsstämma
 4. Beslut angående underteckning avtal, Teknik i Väst AB
 5. Beslut angående underteckning avtal, Eda kommun
 6. Ekonomisk rapportering, resultat t o m januari
 7. VD information
 8. Information avtalsförhandlingar ÅEAB
 9. Redovisning av internkontroll mars 2020
 10. Riktlinjer för fullgörande av KS uppsiktsplikt
 11. Redovisning av bolagets bankmedel
 12. Redovisning av bolagets låneportfölj
 13. Redovisning av kundfordringar
 14. Redovisning av bolagets skattekonto
 15. Redovisning av energistatistik
 16. Övriga frågor