Eda Energi dagordning

Bolagsstämma Eda Energi AB tisdag den 24 maj 2022 kl 10.00
Plats: Gröna rummet, kommunkontoret Charlottenberg samt digitalt

Dagordning, bolagsstämma

 • Upprop av ledamöter
 • Val av juserare Förslag till justeringstid: 2022-06-02 kl. 11.00

Ärende

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av justeringsman
 5. Fastställande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
 8. Beslut om
  A) Fastställande av resultat- och balansräkningen
  B) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  C) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
 10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
 11. Anmälan av kommunfullmäktiges i Eda kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter
 12. Annat ärende


Eda Energi AB sammanträder tisdag den 24 maj 2022 kl 11.00 
Plats: Gröna rummet, kommunkontoret Charlottenberg samt digitalt

Dagordning, styrelsemöte

 • Upprop av ledamöter.
 • Val av justerare. Förslag till justeringstid: 2022-05-31 kl. 14.00

Ärende

 1. Godkännande av dagordning
 2. Genomgång av protokoll från föregående möte
 3. Beslut om firmateckningsrätt
 4. Beslut om organisation för utlämnande av aallmänna handlingar hos bolaget
 5. Fastställa arbetsordning
 6. Behov av översyn för VD-instruktion, attestinstruktion samt instruktion för ekonomisk rapportering
 7. Redovisning av intern kontroll maj 2022
 8. Ekonomisk rapportering, resultat april samt helårsprognos
 9. Redovisning hur kommunens finanspolicy följs samt låneportfölj
 10. VD information
 11. Värmeförsörjning fr o m 2023
 12. Information om kundfordringar
 13. Information om bolagets bankmedel 2022-04-30
 14. Information om skattekonto 2022-04-30
 15. Övriga frågor

Eda Energi AB:s sammanträde är ett offentligt sammanträde.