Allmänna utskottets dagordning

Allmänna utskottet sammanträder måndag 05 december 2022 klockan 13:00
Plats: KS-salen

Inledande formalia

Upprop av ledamöter
Val av justerare (2022-12-09 kl. 11:00)

Dagordning

 1. Myndighetsnämnden besöker allmänna utskottet
 2. Slutrapport - Förstudie Finnskogen utveckling
 3. Svar på motion – bevaka och ta fram förslag till artiklar från kommunens idrottshändelser för publicering på kommunens webbsida
 4. Insikt serviceundersökning Sveriges Kommuner och Regioner
 5. Näringslivsutvecklare besöker allmänna utskottet
 6. Utdelning ur Karin och Anton Olssons stiftelse
 7. Motion om användning av egen dator för det politiska arbetet som förtroendevald
 8. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
 9. Aktuell information om personalfrågor
 10. Fördjupad sjukfrånvaroredovisning
 11. Svar på medborgarförslag - Att Eda kommun undersöker möjligheten att etablera en fångvårdsanstalt
 12. Svar på revisorernas granskning av styrdokument
 13. Internkontrollplan 2023
 14. Verksamhetsplaner (information)
 15. Information

UPPLYSNINGAR

 • Ledamöter är kallade att delta i sammanträdet. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet.
 • Ledamot som är hindrad att delta i sammanträdet kallar själv i första hand in sin personliga ersättare. I andra hand kallas ersättare in enligt den särskilda inkallelseordningen.
 • Sammanträdet är stängt för allmänheten.