Allmänna utskottets dagordning

Allmänna utskottet sammanträder onsdag 1 september 2021 kl. 10:00.
Plats: KS-salen / Digitalt

Inledande formalia

Upprop av ledamöter
Val av justerare (Kommunkontoret, Charlottenberg 2021-09-07, klockan 15:00)

Dagordning

 1. Revidering av reglemente och samverkansavtal för den gemensamma drifts-och servicenämnden
 2. Internkontroll - IT 
 3. Aktuell information från personalavdelningen
 4. Information


Allmänna utskottet sammanträder måndag 6 september 2021 kl. 13:00
Plats: KS-salen / Digitalt

Inledande formalia

Upprop av ledamöter
Val av justerare (Kommunkontoret, Charlottenberg 2021-09-10, kl. 15:00)

Dagordning

 1. Internkontroll: Styrdokument, uppföljning - revideringar 
 2. Kommungemensam sammanträdesplan 2022 
 3. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning samt diskussion om god ekonomisk hushållning 
 4. Delårsrapport med helårsprognos
 5. Aktuell information från personalavdelningen
 6. Information
 7. Inriktningsbeslut – Etableringsfunktion i Värmland
 8. Medborgarförslag - Eda kommun ska aktivt arbeta med kommunens handikappolitiska program
 9. Motion om socialt ansvarsfull upphandling


Upplysningar

 • Sammanträdet utgår från KS-salen med fysisk närvaro av ordförande samt förste vice ordföranden. Andre vice ordförande, chef och sekreterare kan också komma att delta fysiskt. Övrigt deltagande sker digitalt.
 • Ledamöter är kallade att delta i sammanträdet. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet.
 • Ledamot som är hindrad att delta i sammanträdet kallar själv i första hand in sin personliga ersättare. I andra hand kallas ersättare in enligt den särskilda inkallelseordningen.
 • Sammanträdet är stängt för allmänheten.