Kommunstyrelsens handlingar

Kommunstyrelsen sammanträder tisdag den 28 april 2020, kl 13.00

Plats: A-salen, Folkets Hus, Charlottenberg

Kommunstyrelsens sammanträde är ett offentligt sammanträde.

Dagordning

• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare.

Förslag till justeringstid: 2020-05-04, kl 14.00

Ärende

 1. Information 
 2. Ändrad tidsplan för budget 2021-2023
 3. Uppföljning efter mars med helårsprognos
 4. Utökad låneram 2020
 5. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
 6. Yttrande till revisorerna gällande granskning av samverkan kring
  psykisk ohälsa bland äldre
 7. Uppföljning LSO och LEH 2019
 8. Kommunalt partistöd
 9. Ombudsinstruktioner till bolagsstämmor 2020
 10. Revidering Hälsoplan 2020-2023
 11. Redovisning av delegationsbeslut
 12. Meddelanden