Eda Energi dagordning

Eda Energi ABs styrelse sammanträder torsdagen 19 september 2019 kl 10.00 

Plats: Gröna rummet, kommunkontoret Charlottenberg

Eda Energi ABs sammanträde är ett offentligt sammanträde.

Dagordning

• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare.

Förslag till justeringstid: 2019-09-26 kl. 12.00

Ärende

 1. Godkännande av dagordning
 2. Genomgång av föregående möte
 3. Strategi och målformulering inför affärsplan 2020
 4. Planering inför budget och taxor 2020
 5. Förslag till sammanträdestider 2020
 6. Information från VD
 7. Resultatrapport t o m 2019-08-31 samt helårsprognos 2019
 8. Redovisning av internkontroll-reservdelslistor samt lager
 9. Redovisning av bolagets bankmedel
 10. Redovisning av bolagets skattekonto
 11. Redovisning av bolagets låneportfölj
 12. Redovisning av energistatistik
 13. Redovisning av kundfordringar
 14. Uppföljning och utvärdering av VD:s handhavande av den löpande
  förvaltningen
 15. Redovisning av kundnöjdhetsundersökning
 16. Övriga frågor