Eda Bostad AB dagordning

Eda Bostads styrelse sammanträder onsdagen den 24 maj 2023 kl 14.00
Plats: Eda Bostads AB:s kontor i Charlottenberg

Dagordning

• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare. Förslag till justeringstid: 2023-05-31 kl 10.00

Ärende

 1. Genomgång av protokoll från föregående möte
 2. Information från VD
 3. Uthyrningssituationen
 4. Energiuppföljning
 5. Hjorten 1
 6. Redovisning av internkontroll gällande låneportföljen
 7. Resultatuppföljning tertial 1 samt helårsprognos för 2023
 8. Redovisning av bolagets bankmedel
 9. Redovisning av bolagets skattekonto
 10. Arvodesreglemente
 11. Ägardirektiv
 12. Bolagsordning
 13. Arbetsordning
 14. VD-instruktion
 15. Attest- och utanordningsinstruktion
 16. Rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering
 17. Riktlinjer för hantering av personuppgifter
 18. Dokumenthanteringsplan
 19. Arbetsmiljöhandbok
 20. Uthyrningspolicy
 21. Rutin vid avflyttning
 22. Rutin vid flytt av fordon
 23. Rutin för sekreterare
 24. Introduktion till nyanställda
 25. Affärsplan
 26. Övriga frågor