Särskilt stöd i förskolan

Särskilt stöd (ur skollagen 2010:800)

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. 
Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska rektor se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. Lag (2018:1303)

En likvärdig utbildning (Ur Lpfö 18)

"Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd eller stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar"

Behoven kan också vara väldigt olika för varje individ, t ex rörelsehinder, hörselnedsättning, synskada, svårigheter med språket, sjukdom, allergi m m.
När du ansöker till förskola i Eda kommun, ta då samtidigt kontakt med Förskoleexpeditionen och meddela ditt barns behov.
Om ett barn skulle drabbas av egenvårdsbehov (behandlande läkare gör bedömningen) t ex vid diabetes, svår allergi eller annat, tag då kontakt med rektor på ditt barns förskola för att meddela detta.