Avgifter

Eda kommuns debiterar förskoleplatsen utifrån maxtaxa vilket innebär att vårdnadshavarna betalar en avgift baserad på inkomst. Den samlade bruttoinkomsten (svenska kronor) för varje hushåll ligger till grund för avgiftssättningen. Med hushåll menas vuxna och barn som bor på samma adress. Även om make/maka/sambo inte är förälder till barnet, ska dennes inkomst räknas med. Detta innebär också att barn som bor på samma adress räknas som syskon när avgiften beräknas.

Vad räknas som inkomst?

 • Lön och andra erstättningar i anslutning till anställning
 • Förädrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 • Arbetslösersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmäner (ej barnpension)
 • Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstegöring)
 • Vård av fosterbarn (skattepliktiga delen)*
 • Vårdbidrag för handikappade barn (skattepliktiga delen)
 • Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 • Skattepliktig livränta
 • Inkomst beskattad i utlandet
 • Övriga inkomster

*Om man har egna barn och fosterhemsbarn placerade i verksamheten, ska både lön och arvode registreras. Om man endast har fosterhemsbarn i verksamhet, är det endast arvodesdelan som ska anges

Läs mer om avgiftsgrundande inkomster/förmåner som du betalar skatt för, på Försäkringskassan

Inkomsttaket i maxtaxan indexregleras och är 52 410 kr/månad från 220101. Högsta avgift är 3 %, högst 1 572 kr/månad. Vårdnadshavare ansvarar för att kontinuerligt uppdatera sina uppgifter via e-tjänst på vår webb.

HÖGSTA AVGIFT I FÖRSKOLEVERKSAMHET (BARN 1-5 ÅR)

 • Barn 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1572:-/månad
 • Barn 2: 2 % av inkomsten – dock högst 1048:-/månad
 • Barn 3: 1 % av inkomsten – dock högst 524:-/månad
 • Barn 4: Ingen avgift
 • Frukost/lunch/mellanmål ingår
 • Blöjor står förskolan för

Om man separerar går fakturan till den vårdnadshavare där barnet är skrivet. Vill man ändra fakturamottagare eller ha delad faktura, meddelar man Förskolleexpeditionen via brev, med båda vårdnadshavares underskrifter. 

Inkomstjämförelse
Sedan 2021 har Eda kommun en tjänst som heter Inkomstjämförelse. Detta innebär att kommunen har ett samarbete med Skatteverket, för att kontrollera den deklarerade inkomsten och sedan jämföra den med de uppgifter som vårdnadshavare registrerat i systemet hos kommunen.

Har du frågor om din barnomsorgsräkning, kontakta i första hand förskoloeexpeditionen.