Vindbruksplanering i Eda

Bild som visar en grupp vindkraftverk på håll

Vindkraft innebär produktion av elenergi som utvinns ur vinden och används numera över stora delar världen över för att producera el. Eda kommun upprättade ett förslag till vindbruksplan som ett steg på vägen för att skapa en mer uthållig energiproduktion.

Förslaget till vindbruksplan var föremål för samråd under hösten-vintern 2010 enligt 4 kapitlet § 3 Plan- och bygglagen (1987:10), d.v.s. den tidigare gällande Plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter sammanställdes därefter i en samrådsredogörelse. Förslaget var även föremål för granskning november-december 2014 enligt 3 kapitlet §§ 12-18 Plan- och bygglagen (2010:900). Inkomna synpunkter från allmänheten, organisationer och myndigheter sammanställdes i ett granskningsutlåtande. Kommunfullmäktige beslutade att anta vindbruksplanen 2015-05-27 som är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan, vindbruksplanen vann laga kraft 2015-07-07.

I vindbruksplanen pekar kommunen ut 5 olika geografiska områden som möjliga för vindkraftsetablering. Vindbruksplanen är ett policy-dokument vilket innebär att det ska verka som ett vägledande dokument i den fysiska planeringen i kommunen. Planen finns tillgänglig under "dokument" på sidan Översiktsplan.