Vindbruksplanering i Eda

Bild som visar en grupp vindkraftverk på håll

Vindkraft innebär produktion av elenergi som utvinns ur vinden och används numera över stora delar världen över för att producera el. Eda kommun upprättade ett förslag till vindbruksplan som ett steg på vägen för att skapa en mer uthållig energiproduktion.

Förslaget till vindbruksplan var föremål för samråd under hösten-vintern 2010 enligt 4 kapitlet § 3 Plan- och bygglagen (1987:10), d.v.s. den tidigare gällande Plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter sammanställdes därefter i en samrådsredogörelse. Förslaget var även föremål för granskning november-december 2014 enligt 3 kapitlet §§ 12-18 Plan- och bygglagen (2010:900). Inkomna synpunkter från allmänheten, organisationer och myndigheter sammanställdes i ett granskningsutlåtande. Kommunfullmäktige beslutade att anta vindbruksplanen 2015-05-27 som är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan, vindbruksplanen vann laga kraft 2015-07-07.

I vindbruksplanen pekar kommunen ut 5 olika geografiska områden som möjliga för vindkraftsetablering. Vindbruksplanen är ett policy-dokument vilket innebär att det ska verka som ett vägledande dokument i den fysiska planeringen i kommunen. Planen finns tillgänglig under "dokument" på sidan Översiktsplan.

Aktuella projekt inom vindkraft

Vindkraftintressenten och företaget Cloudberry Wind AB kontaktade kommunen under år 2020 för att meddela sitt intresse för ett av kommunens utpekade områden i vindbruksplanen (område 2 - Björnetjärnsberget), som de avsåg gå vidare med för att undersöka möjligheterna för en vindkraftsetablering. I dialog med kommunen har vindkraftintressenten framfört att de arbetat och arbetar med utredningar, ex. inventering och kartläggning av fågelarter, bedömning av lämpliga verkspositioner i området, men också dialog och avtalsförhandling med markägare samt att bjuda in lokalboende till informationsmöten.

I maj 2021 deltog representater från kommunen på ett möte på plats vid Björnetjärnsberget tillsammans med vindkraftintressenten för att diskutera en potentiell vindkraftsetablering i området, kommunens roll i processen, vilket ingrepp i miljön vägar och uppställningsytor kan tänkas få m.m.

Därefter bjöd vindkraftintressenten in kommunen och länsstyrelsen till ett samrådsmöte som ägde rum 9 september 2021 som berörde den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och förväntade miljöpåvekran. Samrådsmötet kan sägas vara uppstartsfasen av den lagstyrda processen för vindkraft, och vindkraftintressenten genomför ett offentligt samråd där allmänheten har möjlighet att ta del av information om den planerade verksamheten och projektet för att kunna lämna synpunkter.

Det aktuella området "Björnetjärnsberget" går att läsa mer om i kommunens vindbruksplan där området har pekats ut som lämpligt för vindkraft. Detta innebär dock inte att kommunen i dagsläget har tillstyrkt projektet som Cloudberry Wind AB önskar genomföra, utan det blir ett politiskt beslut senare i processen och är en förutsättning för en etablering.

Via vår karttjänst Kartportalen går det att se det aktuella området, dels utifrån kommunens vindbruksplan samt dels verkspositioner för de 18 verk som vindkraftsintressenten pekat ut.

offentligt Samråd 8 december 2021 och 21 april 2022

Vindkraftprojektet som Cloudberry Wind AB driver var föremål för offentligt samråd från och med den 8 december 2021 till och med 21 april 2022, där berörda och allmänheten gavs möjlighet att lämna synpunkter. Syftet med samrådet för var att samla information, synpunkter och kunskap om just Björnetjärnsberget och dess närmiljö, och inte om vindkraft generellt.

På den officiella samrådssidan Samråd Björnetjärnsberget vindpark fanns möjlighet att ta del av en sammanfattande samrådsfilm, samrådsunderlaget och skicka in synpunkter.

Status

Cloudberry Wind AB arbetar med att sammanställa de synpunkter, information och kunskap som inkom under samrådet i en samrådsredogörelse. Vidare ska en tillståndsansökan med en projektspecifik miljökonsekvensbeskrivning arbetas fram innan projektören kan lämna in tillståndsansökan till miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen.