Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska främja en hållbar utveckling gällande kommunens mark- och vattenanvändning samtidigt som det sker en hållbar hushållning med naturresurser.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan vägledande och en avsiktsförklaring för hur kommunen ska utvecklas, vart det bör byggas och vad som ska bevaras. Planen ska ligga till grund för åtgärder i den fysiska miljön, såsom vid detaljplanering eller bygglov. Den ska förenkla och rationalisera beslutsfattandet.

Översiktsplanen ger även insyn för medborgarna gällande kommunens utveckling och planering. Medborgarinflytandet i översiktsplaneringen är viktigt och allmänhetens delaktighet är en demokratisk rättighet vid framtagandet av en översiktsplan. Därför ges möjlighet till samråd där medborgare, myndigheter och andra berörda kan lämna yttrande.

Gällande översiktsplan för Eda kommun antogs av kommunfullmäktige 2014-12-17 och vann laga kraft 2015-01-13. Minst en gång varje mandatperiod ska den gällande översiktsplanen aktualitetsprövas genom att kommunen tar fram en planeringsstrategi. Eda Kommuns planeringsstrategi 2023-2026 antogs av kommunfullmäktige 2024-02-21 och vann lagakraft 2024-03-21. 

Översiktsplanen kan ändras genom fördjupningar och tillägg. Dessa upprättas för delar av kommunen eller för vissa speciella sektorsintressen för att belysa och utveckla den planerade utvecklingen. De gäller tillsammans med översiktsplanen och bör läsas tillsammans.