ledningsnät och driftstörningar

Driftsstörningar i ledningsnätet

Det uppkommer ibland driftsstörningar i det kommunala ledningsnätet. Det kan vara stopp någonstans i avloppsnätet eller en vattenläcka.

När vi misstänker vattenläcka påbörjas läcksökning i det område som läckan troligtvis finns. Läcksökning sker genom loggar som sätts i brunnar i gatan och på så sätt kan man ringa in läckan genom ljud.

Många gånger upptäcks läckor genom allmänhetens uppmärksamhet. Efter att läckan lokaliserats påbörjas grävnings- och reparationsarbeten. När läckan är lagad kan problem uppstå med att avlagringar släpper när vattnet sätts på. Detta kan täppa igen silar i duschblandare och kökskranar.

Stopp i avloppet orsakas många gånger av att fett spolats ner i avloppet. Fettet stelnar i ledningarna och kan orsaka proppar. Antalet fall där fett orsakat stopp i avloppssystemet har ökat under de senaste tio åren. I olyckliga fall kan sådana avloppsstopp leda till källaröversvämningar. Höga halter av fett i avloppsvattnet har dessutom en negativ inverkan på reningen vid avloppsreningsverken.

Förebygga driftsstörningar

För att förebygga igensättningar i ledningar och andra problem, ska fett källsorteras eller kasseras förslutet i hushållssoporna. Miljötrattar som förenklar uppsamling av flytande fett som därefter kan lämnas för återvinning eller energiutvinning, finns att hämta på flera platser i kommunen, Vid varje miljöstation och vid Lundens avfallsanläggning, finns möjlighet att lämna in insamlat fett från hushåll.

För dig som verksamhetsutövare gäller att verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel, ska ha en fettavskiljare före utsläpp till det kommunala avloppsnätet.