Boenden, särskilda

När du beroende på ålderdom eller funktionsnedsättning inte längre har möjlighet att bo kvar i det egna hemmet så kan du ansöka om plats i ett särskilt boende. Det är kommunens biståndshandläggare som tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut.

DU KAN BLAND ANNAT ANSÖKA OM FÖLJANDE STÖD:

ANSÖKAN

Ansökan görs skriftligt eller muntligt till biståndshandläggaren. Endast du själv, ombud eller laglig företrädare kan göra ansökan. Anhöriga/närstående har ingen laglig bestämmanderätt att företräda dig om de inte har fullmakt eller är din god man/förvaltare.

Det går att ansöka om vissa insatser via e-tjänst. 
För att använda e-tjänsten krävs att sökanden har e-legitimation.

UTREDNING

Biståndshandläggaren gör en utredning och en individuell bedömning som utgår från dina möjligheter och behov.

BESLUT

Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Överklaga

Är du inte nöjd med beslutet kan detta överklagas till Förvaltningsrätten.
Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga.
Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.