Mobbning, trygghet, säkerhet

Alla förskolor och skolor ska arbeta för barns och elevers lika rättigheter. De ska även arbeta aktivt för att inga barn eller elever ska bli orättvist eller illa behandlade. Alla elever har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling.

Det finns två lagar som skyddar barn och elever från diskriminering och kränkningar:

  • Skollagen (kapitel 6 som avser kränkande behandling)
  • Diskrimineringslagen

Ett verksamhetsmål för Bildningsenheten är att genom ett aktivt jämställdhetsarbete skapa en skola där alla barn/elever har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter, oavsett kön.

Skolor och förskolor ska arbeta aktivt för att förhindra och motverka alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Varje verksamhet ska ha en Likabehandlingsplan som beskriver hur skolan arbetar för att motverka diskriminering, samt en årlig plan mot kränkande behandling som beskriver hur skolan arbetar med att förebygga, upptäcka samt åtgärda kränkande behandling. 

Bildningsenheten i Eda kommun har beslutat att synen på diskriminering och kränkningar samt vilka rättigheter man har som elev, inte ska skilja sig mellan kommunens olika verksamheter. Därför har Likabehandlingsplanen avsnitt som är gemensamma för alla skolor och förskolor i kommunen.