Serveringstillstånd

För att få servera alkoholhaltiga drycker behöver du oftast ett tillstånd från den kommun där serveringen ska ske. Servering av alkohol betyder att du säljer alkoholdrycker som ska drickas där du säljer dem. Som alkoholdrycker räknas exempelvis:

  • sprit
  • starköl
  • vin
  • andra jästa alkoholdrycker som cider.

Det är Myndighetsnämnden som beslutar om ärenden som gäller serveringstillstånd. De har även ansvaret för tillsynen tillsammans med bland annat kommunens alkoholhandläggare över de restauranger som fått serveringstillstånd och de ställen som säljer folköl.

Alkohollagen är den lagstiftning som reglerar vad som krävs för att få servera och sälja alkohol. Lagen är en social skyddslag och har till främsta syfte att begränsa alkoholens skadeverkningar. Alkoholpolitiska hänsynen har enligt lagen företräde framför de näringspolitiska.

Servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsstället inte uppstår och som ett särskilt skydd för ungdomar finns det en åldersgräns för att få köpa och bli serverad alkoholdrycker.

När behöver jag ett serveringstillstånd?

Vid all försäljning av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker (till exempel cider) krävs serveringstillstånd. Med försäljning menas varje form av handel med alkoholdrycker mot ersättning. Servering av alkohol på restaurang är en form av försäljning. Ersättningen kan vara betalning i pengar, men också annan motprestation, som varor och tjänster.
Exempel på när serveringstillstånd behövs

  • För en restaurang med alkoholservering.
  • Vid stadigvarande servering av alkohol till slutna sällskap (t.ex. föreningar eller företag) i festvåningar eller klubblokaler.
  • Vid tillfällig servering till allmänheten, t.ex. vid festivaler och konserter.

Enligt 8 kap. 1 § alkohollagen krävs inte serveringstillstånd om vissa villkor uppfylls.

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:

  • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer. I förväg bestämda personer innebär att det inte får förekomma annonsering till allmänheten i samband med evenemanget. Detta gäller även om det säljs biljetter till ett evenemang som riktar sig till allmänheten, eftersom vem som helst då har möjlighet att köpa en biljett.
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna. Det innebär att det vare sig får finnas vinstintresse gällande försäljningen av dryckerna eller från någon annan del av arrangemanget. Säljs det andra varor i samband med evenemanget, eller om det anordnas med avsikten att skapa good-will är villkoret inte uppfyllt. Det får inte finnas något kommersiellt syfte med evenemanget vilket gör att undantaget enbart blir tillämpligt för rent privata tillställningar.
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Observera att alla tre punkterna måste vara uppfyllda för att servering av alkohol ska få ske utan tillstånd.