Obligatorisk ventilationskontroll

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, innebär besiktningar av ventilationssystem för att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar som det ska.

OVK ska göras regelbundet

I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader, OVK. Kontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. För flertalet byggnader måste en funktionskontroll av ventilationssystemet göras vid vissa tidpunkter.

Syftet med bestämmelserna om OVK är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystemet fungerar på det sätt som är avsett.

OVK är också viktigt för att bidra till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Målet innebär bland annat att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Byggnader som ska kontrolleras:

Kategori 1
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FT, FTX och FX- ventilation
Intervall för återkommande besiktning, 3 år

Kategori 2
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT/FTX- ventilation
Intervall för återkommande besiktning, 3 år

Kategori 3
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F/FX- ventilation
Intervall för återkommande besiktning, 6 år

Kategori 4
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S- ventilation
Intervall för återkommande besiktning, 6 år

Kategori 5
En- och tvåbostadshus med FX, FT och FTX-ventilation
Endast kontroll vid nybyggnad eller nyinstallation

FT= mekanisk från- och tilluftsventilation
F= mekanisk frånluftsventilation
S= självdragsventilation
FX= mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning
FTX= mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning.

Kommunens roll

Miljö- och byggavdelningen utövar tillsyn över att bestämmelserna om ovk efterlevs. 

Ägarens ansvar

Det är ägaren till byggnaden som har skyldighet att låta genomföra kontrollen. Kontrollen skall utföras av certifierad funktionskontrollant.