Miljöfarlig verksamhet

Den som bedriver en miljöfarlig verksamhet ansvarar för att verksamheten inte skadar miljön eller människors hälsa. Bestämmelserna regleras i miljöbalken.

Om du ska starta en miljöfarlig verksamhet, ändra eller kanske utöka din befintliga verksamhet kan du behöva söka tillstånd hos Länsstyrelsen eller lämna in en anmälan till kommunen. Bestämmelserna för det finns i Miljöprövningsförordningen.

Exempel på miljöfarliga verksamheter är:

 • Lantbruk
 • Tryckeri
 • Plasttillverkning
 • Drivmedelsstation
 • Fordonstvätt
 • Skjutbana
 • Motorbana
 • Tvätteri
 • Mekanisk verkstad
 • Målning- och lackering
 • Ytbehandling
 • Energiproduktion
 • Mellanlagring av farligt avfall
 • Avfallsåtervinning och uppläggning av massor


Egenkontroll

Du som bedriver en verksamhet ska ha en egenkontroll som innebär att du vet vilka risker din verksamhet kan medföra och att du aktivt försöker förebygga och förhindra att olägenheter för människors hälsa och miljön sker.

För mindre miljöfarliga verksamheter behöver inte egenkontrollen vara skriftlig, men för verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga ska den vara det. Egenkontrollen ska anpassas efter verksamheten.

En bra vägledning är att desto större och mer komplex verksamheten med stora risker för människors hälsa och miljön, desto mer omfattande bör egenkontrollen vara.

Tillsyn

Miljö- och byggavdelningen i Eda kommun bedriver tillsyn över miljöfarliga verksamheter. Hur ofta och i vilken omfattning beror på verksamheten, hur stor den är och hur stora riskerna är. Vid anmälan och tillsyn tar kommunen ut en avgift enligt gällande taxa.

Anmälan, anmälan om ändring samt anmälan om nedläggning av miljöfarlig verksamhet finns som e-tjänst.