Cisterner

Vid installation eller skrotning av cisterner som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja finns krav på att du informerar Miljösektionen om detta. Informationen ska vara skriftlig och ska lämnas in i god tid före installation/skrotning. För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska cisterner kontrolleras regelbundet.

Installation
Kravet på skriftlig information gäller för cisterner som rymmer mer än 1 kubikmeter
samt hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor och spillolja i cisterner inom vattenskyddsområde.

Informationen ska lämnas minst fyra veckor innan installationen. Rymmer cisternen mer än 10 kubikmeter krävs tillstånd från Räddningstjänsten. I vissa fall krävs det även bygglov.
Kontakta miljösektionen om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Inträffar en driftstörning i din verksamhet, som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, måste du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen omedelbart.

Cisterner som inte längre används ska tömmas och rengöras och bör därefter tas bort för att kunna kontrollera om marken under cisternen är förorenad. I samband med att du gör detta ska du meddela miljösektionen. Använd dig gärna av våran e-tjänst.

Cisternen ska kontrolleras återkommande vart sjätte eller tolfte år. Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig hos cisterninnehavaren och kunna uppvisas vid förfrågan av tillsynsmyndigheten.