Patientnämnden

Vårdpersonal som lyssnar på hjärta

Patientnämnden är en opartisk instans, fristående från hälso- och sjukvården. Nämndens ansvar är att med hjälp av patienternas klagomål utveckla hälso- och sjukvård och folktandvården i Region Värmland, vården i Värmlands kommuner och hos privata vårdgivare med avtal.

Har du synpunkter på vården?

Har du frågor eller synpunkter på vården eller det bemötandet du fått så tala i första hand med personalen eller verksamhetschefen. Känns det svårt att framföra synpunkter till personalen, kan du vända dig till Patientnämnden.

Patientnämnden är till för dig

Patientnämnden är till för dig som har frågor, synpunkter eller klagomål när det gäller:

  • All offentligt finansierad hälso- och sjukvård
  • Vården inom kommunerna enligt avtal
  • Folktandvården

Patientnämnden ska enligt lagen

  • Hjälpa patienter/vårdtagare att får den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården
  • Främja kontakter mellan patienter/vårdtagare och personal
  • Hjälpa patienter/vårdtagare att vända sig till rätt myndighet
  • Rapportera iakttagelser och avvikelser, som är av betydelse för patienten/vårdtagaren, till vårdgivare och vårdenheter

Patientnämndsenheten avgör inte om sjukvårdspersonalen har gjort något fel eller inte. Det är en fråga för verksamhetsansvariga i vården eller för Inspektionen för vård och omsorg (IVO).