Hemsjukvård

Spruta med läkemedel

Vem erbjuds hemsjukvård?

Hemsjukvård erbjuds till de personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, gäller personer från 7 år och uppåt. Hemsjukvården utförs av legitimerad personal (sjuksköterska, sjukgymnast och/eller arbetsterapeut). Sjukvårdsinsatser kan även utföras av undersköterskor och vårdbiträden efter instruktion från legitimerad personal. Sjukvårdsinsatser av läkare är alltid landstingets ansvar.

Inskrivning i hemsjukvård

Om du har behov av hemsjukvård kontaktar du sjuksköterska/distriktssköterska på den ort där du bor. Det är sjuksköterskan/distriktssköterskan som gör bedömningen om du omfattas av hemsjukvård eller ej. Om sjuksköterskan/distriktssköterskan bedömer att du inte kan ta dig till vårdcentralen så skrivs du in i hemsjukvården. I samband med bedömning och beslut om hemsjukvård får du besked om hur länge insatsen beräknas pågå. Omprövning av beslutet om hemsjukvård kan bland annat ske om ditt hälsotillstånd förbättras så att du kan börja gå till vårdcentralen istället.

Information och samtycke

I samband med första besöket av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal får du även information om kontaktuppgifter till berörd personal. Du kommer att tillfrågas om samtycke, till exempel för informationsöverföring mellan olika vårdgivare, tillgång till din journal hos annan vårdgivare och deltagande i kvalitetsregister. Att lämna samtycke är frivilligt, men om du till exempel inte lämnar samtycke till informationsöverföring till annan vårdgivare så måste du själv ta ansvar för att vårdgivaren får korrekt information om dig och din hälsa.

Läkarkontakt

Om du har behov av kontakt med läkare har du själv eller anhörig rätt att ta den kontakten även om du är inskriven i hemsjukvården. Kommunens personal kan hjälpa dig med den kontakten om du vill. Om du själv kontaktar vårdcentralen eller sjukhuset måste du sedan kontakta kommunens sjuksköterska för att till exempel meddela ändring av medicinering.

Avgifter

Barn och ungdomar 20 år och yngre betalar ingen avgift.

Personer över 20 år betalar 200 kr per besök. För dig som är inskriven i hemsjukvården och har hemtjänst ingår avgiften i maxtaxan enligt gällande regler. Maxtaxan är 2 359 kr per månad för år 2023.