Servicedeklaration Vinterväghållning

Illustration vinterväghållning

Kommunens ansvar

Inom tätorterna ansvarar kommunen för vinterväghållningen såsom snöröjning och halkbekämpning med några undantag där Trafikverket är väghållare. Samhällsbyggnad genom gatusektionen är ansvarig för kommunens gator, vägar och cykelvägar.

Där kommunen är ansvarig för vinterväghållning har det beslutats politiskt vilka nederbördsmängder som gäller för att påbörja snöröjningen på kommunens vägar.

Halkbekämpning sker både förebyggande och efter önskemål. Den beslutade nederbördsnivån för snöröjning kan orsaka problem med halka under vårvinter då avsmältningen bidrar till halkiga gator på den hårdnande snön. 

Gator och vägar används dagligen och är en viktig del i kommunens infrastruktur. Vid kraftiga snöoväder kan framkomligheten påverkas, men genom att alla hjälps åt
kommer sker en effektiv och bättre snöröjning.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Prioriterade vägar börjar plogas vid snödjup 6-8 cm.
  Prioriterade vägar är genomfartsleder, svåråtkomliga passager, gång- och cykelbanor, parkeringsplatser, starkt trafikerade korsningar samt branta backar, viadukter och övergångsställen.
 • Övriga gator och villagator i kommunen plogas vid 10-12 cm.
 • Förebyggande halkbekämpning. 
 • Ett gott och rättvist bemötande när vi hanterar ditt ärende.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du inte blockerar vägen eller trottoaren så plogbilen tar sig fram.
 • Att du skottar undan snö från din egen tomt och utfart utan att snö hamnar på gatan, trottoaren, vändplats eller på gång- och cykelväg.
 • Att du snöröjer och halkbekämpar trottoaren utanför din fastighet.
 • Att du klipper grenar som hänger ut mot gatan från din tomt då plogbilen behöver en fri höjd på 4,5 meter.
 • Att du har överseende med att vi prioriterar större trafikleder och att vi kommer till din gata så fort vi kan.

Tala om vad du tycker!

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamhet. Använd i detta fall gärna vår e-tjänst för synpunkter, eller kontakta Medborgarservice som du når på 0571-281 00.

Kvalitet i Eda kommun

Vår strategiska plan innehåller områden som kommunen ska arbeta med för att förbättra kvaliteten på den kommunala servicen. Alla nämnder och verksamheter ska arbeta med dessa områden. Syftet är är att skapa en gemensam grund för arbetet med kvalitet i Eda kommun.

Kommunfullmäktige har fastställt fyra kännetecken/ värdegrund i kommunens strategiska plan. Vårt förhållningssätt i verksamheten utgår från medborgarfokus och kännetecknas av kvalitet, smidighet, tillgänglighet och småskalighet.