Servicedeklaration Vinterväghållning

Illustrerar vinterväghållning

Kommunens ansvar

Inom tätorterna ansvarar kommunen för vinterväghållning såsom snöröjning och halkbekämpning, med några undantag där Trafikverket är väghållare. Samhällsbyggnad är ansvarig för kommunens gator, vägar och cykelvägar. Drift och underhåll utförs av Teknik i Väst, på uppdrag av samhällsbyggnad.

Där kommunen är ansvarig för vinterväghållning har det beslutats politiskt vilka nederbördsmängder som gäller för att snöröjning ska påbörjas.

Halkbekämpning sker både förebyggande och efter önskemål. Särskilt under vårvintern kan temperatur-pendling mellan varm- och kallgrader, bidra till halkiga gator p.g.a hårdnad snön. 

Gator och vägar används dagligen och är en viktig del i kommunens infrastruktur. Vid kraftiga snöoväder kan framkomligheten påverkas, men genom att vi alla hjälps åt, blir snöröjningen så effektiv och bra som möjligt.

Vad kan du förvänta dig av oss

 • Prioriterade vägar börjar plogas vid snödjup 5 – 7 cm.
 • Prioriterade vägar är genomfartsleder, svåråtkomliga passager, gång- och cykelbanor, parkeringsplatser, starkt trafikerade korsningar samt branta backar,
  viadukter och övergångsställen.
 • Övriga gator och villagator i kommunen plogas vid snödjup 7 – 9 cm.
 • Förebyggande halkbekämpning. 
 • Ett gott och rättvist bemötande när vi hanterar ditt ärende.

Vad förväntar vi oss av dig

 • Att du inte blockerar vägen eller trottoaren, så att plogbilen tar sig fram.
 • Att du skottar undan snö från din egen tomt och utfart utan att snö hamnar på gatan, trottoaren, vändplats eller på gång- och cykelväg.
 • Att du snöröjer och halkbekämpar trottoaren utanför din fastighet.
 • Att du klipper grenar som hänger ut mot gatan från din tomt då plogbilen behöver en fri höjd på 4,5 meter.
 • Att du har överseende med att vi prioriterar större trafikleder och att vi kommer till din gata så fort vi kan.

Tala om vad du tycker

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamheter. På Eda kommuns webbplats finns e-tjänster för synpunkter eller felanmälan. Du är också välkommen att kontakta kundservice på Teknik i Väst, tfn. 0570-822 00,
e-post: kundservice.teknik@arvika.se

Kvalitet i Eda kommun

Vår strategiska plan innehåller områden som kommunen ska arbeta med för att förbättra kvaliteten på den kommunala servicen. Alla verksamheter ska arbeta med dessa områden. Syftet är att skapa en gemensam grund för arbetet med kvalitet i Eda kommun.

Kommunfullmäktige har i kommunens strategiska plan, beslutat att verksamheterna ska utgå från medborgar-fokus och kännetecknas av kvalitet, smidighet, tillgänglighet och småskalighet.