Servicedeklaration Serveringstillstånd

utsidan av en pub

Kommunens ansvar

Miljösektionen handlägger alla frågor som gäller serveringstillstånd: ansökan, uppföljning samt kontroll och tillsyn. Sektionen arbetar även förebyggande med information och utbildning.

Det övergripande målet med den svenska alkoholpolitiken är att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Kommunen ansvarar för att all försäljning av alkohol sker ansvarsfullt och att lagar och bestämmelser på alkoholområdet efterlevs. Arbetet är en del i kommunens strävan att minska bruket av alkohol, tobak och andra droger. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har antagit "Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Dessa
riktlinjer kompletterar alkohollagen och finns på kommanens hemsida.

Vad kan du förvänta dig av oss?

  • Vi erbjuder ett personligt besök i samband med ansökan och informerar om gällande lagstiftning samt om hur handläggningen av ditt ärende kommer att gå till.
  • Vid ansökningar gällande stadigvarande serveringstillstånd finns förslag till beslut framtaget inom 8 veckor från dagen komplett ansökan kommit in.
  • Ansökningar gällande tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten beslutas inom l månad samt till slutna sällskap inom 2 veckor från den dagen komplett ansökan kommit in.
  • Tillsyn görs minst en gång per år och du får en skriftlig återkoppling.
  • Att vi bemöter dig med respekt och engagemang.

Vad förväntar vi oss av dig?

  • Att din ansökan eller anmälan är komplett ifylld och att du skickat med de handlingar som behövs.
  • Att de handlingar som du skickar in är upprättade av rätt person, till exempel den som är kompetent och behörig att upprätta sådan handling.
  • En ömsesidig respekt och samarbete.

TALA OM VAD DU TYCKER!

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamhet. Använd i detta fall gärna vår e-tjänst för synpunkter, eller kontakta Medborgarservice som du når på 0571-281 00.

KVALITET I EDA KOMMUN

Vår strategiska plan innehåller områden som kommunen ska arbeta med för att förbättra kvaliteten på den kommunala servicen. Alla nämnder och verksamheter ska arbeta med dessa områden. Syftet är är att skapa en gemensam grund för arbetet med kvalitet i Eda kommun.

Kommunfullmäktige har fastställt fyra kännetecken/ värdegrund i kommunens strategiska plan. Vårt förhållningssätt i verksamheten utgår från medborgarfokus och kännetecknas av kvalitet, smidighet, tillgänglighet och småskalighet.