Servicedeklaration Renhållning

Återvinning

Kommunens ansvar

Sveriges kommuner har avfallsansvar. Detta innebär att kommunen är ansvarig för insamling, transport och hantering av medborgarnas avfall. I Eda kommun är samhällsbyggnad genom gatusektionen ansvarig för kommunens renhållning och hanteringen av avfallet sker genom upphandlade renhållningsleverantörer. Inom renhållningen ingår hantering av hushållsavfall, avloppsslam och latrin. Lundens avfallsanläggning är kommunens aktiva deponi där både privatpersoner och  verksamhetsutövare kan lämna sitt avfall.

Vad kan du förvänta dig av oss?

  • Hämtning av hushållsavfall var 14:e dag.
  • Hämtning av avloppsslam från enskilda brunnar en gång per år.
  • Ett gott och rättvist bemötande när vi hanterar ditt ärende. Svar på frågor inom 1-3 dagar.
  • Ett gott bemötande vid ditt besök på Lundens avfallsanläggning.

Vad förväntar vi oss av dig?

  •  Att du sorterar ditt avfall efter vår sorteringsguide, som du finner på www.eda.se.
  • Att du lämnar farligt avfall till Lundens avfallsanläggning.
  • Att du använder dig av våra FTI-stationer* vid källsortering.
  • Att ditt sopkärl står korrekt placerat utplacerat vid tömningsdag längst angiven körväg samt att kärlet går att tillsluta.
  • Att du som fastighetsägare ser till att din brunn är tillgänglig och väl synlig för slambilen.
  • Att du ger oss de uppgifter vi behöver för att kunna behandla ditt ärende.

TALA OM VAD DU TYCKER!

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamhet. Använd i detta fall gärna vår e-tjänst för synpunkter, eller kontakta Medborgarservice som du når på 0571-281 00.

KVALITET I EDA KOMMUN

Vår strategiska plan innehåller områden som kommunen ska arbeta med för att förbättra kvaliteten på den kommunala servicen. Alla nämnder och verksamheter ska arbeta med dessa områden. Syftet är är att skapa en gemensam grund för arbetet med kvalitet i Eda kommun.

Kommunfullmäktige har fastställt fyra kännetecken/ värdegrund i kommunens strategiska plan. Vårt förhållningssätt i verksamheten utgår från medborgarfokus och kännetecknas av kvalitet, smidighet, tillgänglighet och småskalighet.

*Förpacknings och Tidningsinsamlingen