Riksintressen

Kulturbyggnader vid Eda glasbruk

Ett utpekat område eller anläggning som är av stort värde eller stor betydelse ur nationellt perspektiv kallas rikintresse.

I kommunens översiktsplan ska kommunens redovisa hur de avser att tillgodose riksintressena. Eda kommun berörs av följande riksintressen:

  • Kulturmiljö
  • Friluftsliv
  • Kommunikationer
  • Försvar

Vill du veta mer?

Mer information kan du hitta i Eda kommuns översiktsplan.