Riksintressen

Kulturbyggnader vid Eda glasbruk

Ett utpekat område eller anläggning som är av stort värde eller stor betydelse ur nationellt perspektiv kallas rikintresse.

I kommunens översiktsplan ska kommunens redovisa hur de avser att tillgodose riksintressena.

Eda kommun berörs av följande riksintressen:

  • Kulturmiljö
  • Friluftsliv
  • Kommunikationer
  • Försvar