Miljöarbetet i kommunen

Miljöövernskommelserna är ett frivilligt ställningstagande där kommunen ingår i en överenskommelse med Länsstyrelsen om ett antal åtgärder som ska genomföras i kommunen för att bland annat bidra till uppfyllandet av miljömålen och ett hållbart Värmland.

Eda kommun deltar inom 6 av totalt 7 fokusområden tom. år 2025. Du hittar mer information om miljööverenskommelserna på Länsstyrelsen i Värmlands hemsida.

De svenska miljömålen

I Sverige har vi antagna miljömål som hjälper oss i arbetet att lösa de stora miljöproblemen för framtiden. 

Sveriges riksdag har beslutat om sexton långsiktiga miljökvalitetsmål. 

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

Eda kommun berörs inte av miljömålen "Hav i balans samt Levande kust och skärgård" samt "Storslagen fjällmiljö".