Parkeringstillstånd

Bilar på parkering

Kommunen beviljar parkeringstillstånd enligt Trafikförordningen (1998:1276). Parkeringstillståndet gäller i hela landet och inom EU.

Vem kan få parkeringstillstånd?

Den som är rörelsehindrad med betydande gångsvårigheter kan få ett parkeringstillstånd.
Läkarintyg krävs i samband med ansökan om parkeringstillstånd.

För rörelsehindrad som inte kör själv utfärdas tillstånd endast i undantagsfall, t.ex. vid förvirringstillstånd, psykisk oro, risk för skador i samband med fallolyckor. Läkarintyg krävs.

Exempel på tillämpningar

  • Rörelsehindret skall alltid avse gångförmågan
  • Tillståndet är inte avsett för kortvariga rörelsehinder
  • Enbart svårigheter att bära utgör inte grund för ett P-tillstånd
  • Svårighet att ta sig i och ur bilen och öppna bildörren helt utgör inte grund för P-tillstånd
  • Tidigare P-tillstånd ligger inte till grund för nytt tillstånd
  • Mag- och tarmproblem, t.ex. tarminfektion, inkontenens etc,där en person kan få akut behov av en toalett anses inte vara grund för ett P-tillstånd
  • En blind person som inte har något rörelsehinder kan normalt inte få P-tillstånd
  • Parkeringstillstånd utfärdas för en begränsad tid, dock högst 5 år

Ansökan

Du ansöker alltid om parkeringstillstånd i den kommun du är folkbokförd.
Ansökan måste styrkas med läkarintyg.

FÖRLÄNGNINg

Man kan inte ansöka om förlängning av parkeringstillstånd. När giltighetstiden för tillståndet löpt ut behöver en ny ansökan om parkeringstillstånd göras, med nya handlingar och intyg. Den nya ansökan prövas och ett nytt beslut meddelas.

Handläggningstid

Handläggningstiden är ca 4 veckor.
Handläggningstiden är något längre under sommaren.

Kostnad

Ansökan och tillstånd är kostnadfritt.

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är Länsstyrelsen. Slutlig instans är Transportstyrelsen. Information om hur man överklagar skickas med ett eventuellt avslag.