Folkhälsorådet

Tallmon.jpg


Vad ansvarar folkhälsorådet för?

Lokala folkhälsorådet är knutet till kommunstyrelsen och består av både politiker och tjänstemän från kommunen. Även Närpolisen, Eda vårdcentral/LIV, Edas ansvar och Friskvården i Värmland/Eda finns med i rådet, som också fungerar som trygghetsråd.

Målet för rådets arbete är främja hälsa och förebygga ohälsa så att alla människor i Eda kommun ska ha möjlighet att göra hälsosamma val. Folkhälsorådets uppgift är att ha kunskap om pågående folkhälsoarbete i kommunen och ta initiativ till nya satsningar för att ytterligare förbättra folkhälsan.

Folkhälsorådet ansvarar för planeringen och genomförandet av aktiviteter och initiativ i kommunen i samarbete med föreningar, företag och andra aktörer.

Utifrån de åtta nationella folkhälsomålen har kommunen i sin hälsoplan 2020-2023 prioriterat följande fem målområden:
(Läs mer i Hälsoplan 2020-2023))

 • Det tidiga livets villkor
 • Kunskaper, kompetenser och utbildning
 • Boende och närmiljö
 • Levnadsvanor
 • Kontroll, inflytande och delaktighet

Barnkonventionen
I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det betyder att genomförandet av barns rättigheter måste tas på ännu större allvar. Det finns fyra gruundlläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

 • alla barn har samma rättigheter och lika värde
 • barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
 • alla barn har rätt till liv och utveckling
 • alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Föreningspotten

Glöm inte att Föreningspotten på 25 000 kronor fortfarande finns. När din förening har en bra idé utöver den vanliga verksamheten, där ni erbjuder en folkhälsoinsats eller en mötesplats, ansök idag. Max 3 000 kronor per förening.

Övriga

 • Lasse Sjöberg, fritids- och kulturchef
 • Catrin Anglid, miljösektionen
 • Jessica Ekenbäck, miljösektionen
 • Jenny Nilsson friskvården i Värmland/Eda
 • Lars Berntsson, Polisen Eda
 • Björn Alexandersson, Verksamhetschef Eda vårdcentral/Region Värmland
 • Mimmi Adolfson, Folkhälsa/Edas ansvar