Nämnder

I kommunallagen anges vilka nämnder som måste finnas. Det måste finnas en kommunstyrelse, en valnämnd och en överförmyndarnämnd. I en speciallag finns också krav på att en kommun ska ha en krisledningsnämnd.

Förutom de tre obligatoriska nämnderna har kommunerna stor frihet att själva välja hur nämnderna ska organiseras. Kommunerna får utifrån lokala behov och förutsättningar inrätta de nämnder som behövs för att fullgöra sina arbete enligt lagar och förordningar.

Eda kommun har valt en alternativ politisk organisation med endast en kommunstyrelse med utskott och de obligatoriska nämnderna.

För att skilja driften från tillsynen har kommunen inrättat en myndighetsnämnd. Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning tex tillsyn enligt miljöbalken, bygglovsärenden eller tillstånd från räddningstjänsten.