Nämnder

I kommunallagen anges vilka nämnder som måste finnas. Det måste finnas en kommunstyrelse, en valnämnd och en överförmyndarnämnd. I en speciallag finns också krav på att en kommun ska ha en krisledningsnämnd.

Förutom de tre obligatoriska nämnderna har kommunerna stor frihet att själva välja hur nämnderna ska organiseras. Kommunerna får utifrån lokala behov och förutsättningar inrätta de nämnder som behövs för att fullgöra sina arbete enligt lagar och förordningar.

Eda kommun har valt en nämndorganisation från och med januari 2023. Tidigare fanns en alternativ organisation med utskott.

För att skilja driften från tillsynen har kommunen inrättat en myndighetsnämnd. Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning tex tillsyn enligt miljöbalken, bygglovsärenden eller tillstånd från räddningstjänsten.