Nämnder

I kommunallagen anges vilka nämnder som måste finnas. Det måste finnas en kommunstyrelse, en valnämnd och en överförmyndarnämnd. I en speciallag finns också krav på att en kommun ska ha en krisledningsnämnd.

Förutom de tre obligatoriska nämnderna har kommunerna stor frihet att själva välja hur nämnderna ska organiseras. Kommunerna får utifrån lokala behov och förutsättningar inrätta de nämnder som behövs för att fullgöra sina arbete enligt lagar och förordningar.

Eda kommun har valt en alternativ politisk organisation med endast en kommunstyrelsen med utskott och de obligatoriska nämnderna. För att jävssituationen ska undvikas när tex kommunen utövar myndighetsutövning mot sina egna verksamheter, tillsyn inom köken eller bygglovsansökan för en förskolebyggnad har en jävsnämnd inrättats.

Jävsnämnden som består av politiker som inte sitter i kommunstyrelsen som är de som ansvarar för köken och förskolan är de som fattar beslut om bygglov och tillsyn om inte denna beslutande rätt har delegerats till tjänstemän i förvaltningen.