Kommunfullmäktige

Vart fjärde år väljer medborgarna politiker till kommunfullmäktige. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen och Region Värmland. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget, skattesats, taxor och avgifter, organisation och arbetsformer samt årsredovisning och val av ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och bolag.

Budgeten fastställs en gång per år. Verksamheterna får sedan använda pengarna enligt de riktlinjer och beslut som fullmäktige har fastställt.

Sammanträden

Fullmäktiges sammanträden hålls vanligtvis i Charlottenbergs Folkets hus. Normalt hålls ett sammanträde varje månad, med sommaruppehåll. Sammanträdena börjar vanligtvis kl 19.00. Sammanträdenas längd varierar beroende på vilka frågor som behandlas, i regel avslutas de senast klockan 22.00.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för alla att lyssna till. Från åhörarstolarna kan du följa debatt och beslut i ärendena. Varje sammanträde annonseras i Arvika Nyheter och här på kommunens webbplats. Dessutom sätts en kungörelse upp på kommunens digitala anslagstavla, här på webbplatsen.

Kommunfullmäktiges sammanträden livesänds också via kommunens hemsida. Sammanträdet kan sedan spelas upp igen, upp till 10 dagar efter att sammanträdet ägt rum.