Kommunfullmäktige

Vart fjärde år väljer medborgarna politiker till kommunfullmäktige. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen och Region Värmland. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget, skattesats, taxor och avgifter, organisation och arbetsformer samt årsredovisning och val av ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och bolag.

Budgeten fastställs en gång per år. Verksamheterna får sedan använda pengarna enligt de riktlinjer och beslut som fullmäktige har fastställt.

Sammanträden

Fullmäktiges sammanträden hålls vanligtvis i Charlottenbergs Folkets hus. Normalt hålls ett sammanträde varje månad, med sommaruppehåll. Sammanträdena börjar vanligtvis kl 19.00. Sammanträdenas längd varierar beroende på vilka frågor som behandlas, i regel avslutas de senast klockan 22.00.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för alla att lyssna till. Från åhörarstolarna kan du följa debatt och beslut i ärendena. Varje sammanträde annonseras i Arvika Nyheter och här på kommunens webbplats. Dessutom sätts en kungörelse upp på kommunens digitala anslagstavla, här på webbplatsen.