Förvaltningen

Skylt utanför kommunhuset med texten Eda kommun

Verksamheten i Eda kommun leds och genomförs av en förvaltning, kommunförvaltningen. Högste ansvarig för kommunens förvaltning är kommunchefen. Till sin hjälp har kommunchefen en ledningsgrupp som består av samtliga verksamhetschefer, ekonomichefen och personalchefen.

Inom förvaltningen finns kommunledningsstaben och FEM verksamhetsområden

  • Samhällsbyggnad
  • Vård och stöd
  • Individ och familjeomsorgen
  • Bildning
  • Miljö- och byggavdelningen

Verksamhetscheferna är ansvariga för leverans av beslutade tjänster till kommunens invånare.

Förvaltningens uppgift är att verkställa de beslut som politikerna har fattat. För att kunna verkställa besluten behövs anställd personal. I Eda kommun finns ca 650 tillsvidareanställda för att sköta verksamhet som skola och äldreomsorg, socialtjänst, bibliotek, ekonomi och IT mm.

Politikerna fattar beslut om verksamheten. Förvaltningen biträder politikerna i deras arbete med att styra kommunen genom att ta fram underlag och utreda ärenden inför sammanträdena samt att genomföra besluten som har fattats.