Om-ny och tillbyggnad av Gunnarsbyskolan, partneringupphandling

Gunnarsbyskolan fontän

Eda kommun söker genom denna upphandling en samarbetspartner i arbete med att designa, projektera och genomföra om- ny- och tillbyggnad av Gunnarsbyskolan tillsammans med beställaren genom partneringsamarbete.

Eda kommun ska bygga ut Gunnarsbyskolan från 2-parallellig till 3-parallellig (från knappt 500 elever till 750) samt komplettera med ett nytt centralkök med en planerad kapacitet för 1000 portioner/dygn, men som är dimensionerad för det dubbla.

Matsal kommer förläggas i en ny två-våningsbyggnad söder om befintlig byggnad. Övervåningen inrymmer 6 lektionssalar medan bottenvåningen är matsal och kök med tillhörande bruksutrymme samt teknikrum.

Norr om befintlig skola byggs en mindre byggnad för träslöjd då man nu behöver två slöjdsalar för att klara det ökade elevantalet på skolan.

Därutöver tillkommer omfattande ombyggnader i den befintliga skolbyggnaden då nuvarande kök, matsal, och slöjdsalar ska rivas ur. Det ska även göras övergripande ändringar i lokaler gällande både storlek och användningsområde. Reception, skolhälsa samt diverse personalutrymme ska omfördelas för att bättre motsvara behoven av den nya större mängden elever.

Bygglovsansökan för den nya matsalen och slöjdbyggnaden gjordes under sommaren 2022. Bygglov för den andra delen av projektet, ombyggnad av befintlig skolbyggnad och utemiljö skickas in vid en tidpunkt som bestäms i samråd med totalentreprenören för att väl stämma med färdigställandet av de nya byggnaderna.

Under våren 2022 har geo-och miljötekniska undersökningar genomfört där den nya matsalen ska byggas och avverkning har genomförts i augusti. En del större träd i området har sparats till dess att detaljprojektering av utomhusmiljön och eventuella grönytor är färdig.

Beställaren har a-ritningar och programhandlingar klara för merparten av projektet, det vill säga både de nya byggnaderna och ombyggnad av befintlig fastighet. Det gäller även brandskyddsdokumentation samt utlåtande från tillgänglighetsansvarig.

Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Sista anbudsdag är 22 mars 2023. Välkommen med ditt anbud!

Läs mer i vårt upphandlingssystem: Om- ny- och tillbyggnad av Gunnarsbyskolan i Charlottenberg

2023-02-08