Lokala Naturvårdsprojekt

LONA är en särskild satsning som regeringen gjort för att stimulera det lokala engagemanget och medverka till att nå de miljökvalitetsmål som är knutna till naturvård. Eda kommun tillsammans med bland annat föreningar och byalag genomför olika projekt som bland annat innebär restaurering av områden, naturtyper eller arter och åtgärder för att främja friluftslivet. Kommunen har ett flertal pågående projekt och mer information kommer.

Exempel på fokus i LONA-projekten:

  • Kunskapsuppbyggnad för att skapa underlag för framtida åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv.
  • Framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram.
    Områdesskydd.
  • Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller arter inklusive åtgärder för att främja friluftslivet i dessa.
  • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter.
    Information, folkbildning och annan kunskapsspridning.

Logga Lona
Projektet har finansierats av statliga medel från den lokala naturvårdssatsningen sk. LONA.

LONA bygger på att statliga medel matchas med lokala initiativ. Det är en särskild satsning för att stimulera det lokala engagemanget och medverka till att nå de miljökvalitetsmål som är knutna till naturvård.