Valnämnden

Vad ansvarar valnämnden för?

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet. Valnämnden är en kommunal nämnd som är vald av kommunfullmäktige. Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Även val till Europaparlamentet och folkomröstningar som riksdagen beslutat om. 

Valnämnden får också anlitas av kommunen för att genomföra kommunal folkomröstning eller annan liknande opinionsundersökning. Till valnämndens uppgifter hör bl.a. att besluta om ärenden kring valets genomförande tex röstningslokaler, vallokaler och öppettider.
Nämnden sköter sina uppgifter i nära samarbete med länsstyrelsen som är den regionala valmyndigheten.

Valnämnden sammanträder enbart under och inför valår. Valnämnden skall inte förväxlas med kommunfullmäktiges valberedning.

Administrationen av valen utförs normalt av en utsedd grupp av tjänstepersoner.