Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden är den nämnd som ansvarar för de myndighetsuppgifter som åvilar kommunal nämnd som avses i nedanstående lagar, inklusive de föreskrifter och förordningar som meddelats med stöd av dessa lagar, samt angränsande lagar, förordningar och föreskrifter. 

 • Plan- och bygglag (2010:900) undantaget översikts-, detalj- och regionplanering samt områdesbestämmelser (3-7 kap §§)
 • Miljöbalk (1998:808)
 • Livsmedelslag (2006:804)
 • Alkohollag (2010:1622)
 • Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
 • Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
 • Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
 • Strålskyddslag (2018:396)
 • Smittskyddslag (2004:168)
 • Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer
 • Jaktlag (1987:259)
 • Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
 • Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
 • Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Verksamhet enligt ovanstående lagstiftning som inte är myndighetsuppgifter svarar kommunstyrelsen för.

I en kommun får driften och tillsynen inte ligga under samma nämnd då detta ger upphov till en jävssituation. Enligt Kommunallagen 6 kap 7 § ska man skilja tillsyn från driften så att dessa ligger under olika nämnder. Med anledning av detta har myndighetsnämnden inrättats 2020-01-01.

Nämnden sammanträder varje månad med undantaget juli månad. Sammanträdet är inte offentligt. Dagordning för sammanträdet publiceras på kommunens webbplats cirka en vecka innan sammanträdet äger rum.