Missbruk

alkohol och tabletter

Enligt socialtjänstlagen har socialtjänsten ett särskilt ansvar för att människor med alkohol- eller drogberoende får den hjälp och vård han eller hon behöver för att komma ifrån sitt missbruk. I vissa fall kan det även vara aktuellt med att socialtjänsten ansöker till Förvaltningsrätten om vård enligt tvångslagstiftning (LVM, Lag om vård av missbrukare i vissa fall).

Socialtjänsten utreder anmälningar och ansökningar om bistånd i form av:

  • Samtal.
  • Kontakt med vår öppenvårdsmottagning, Eda Stöd och Behandling.
  • Vård och behandling på behandlingshem.

Hos individ- och familjeomsorgen i Eda har vi en socialsekreterare som har till särskild uppgift att arbeta med missbruksfrågor. Vi arbetar utifrån evidensbaserade arbetsmetoder som ASI, Audit/Dudit och MI i enlighet med socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Vi har även ett samarbete med Beroendecentrum i Karlstad som drivs av Värmlands Vårdförbund. Beroendecentrum Värmland är ett HVB-hem med psykiatrisk öppenvård hela dygnet. Verksamhetens inriktning är medicinsk abstinensbehandling samt psykiatriska och psykosociala bedömningar.

Målgrupp är män/kvinnor från 20 år, bosatta i Värmland, med:

  • Beroendeproblematik och i behov av abstinensbehandling.
  • Beroende- och psykisk problematik i behov av abstinensbehandling och psykiatrisk bedömning.

Beroendecentrum tar emot klienter via biståndsbeslut från socialtjänsten i vistelsekommunen.

Är du anhörig till en missbrukare?

Som anhörig till en missbrukare är du också välkommen att höra av dig till socialkontoret eller vår öppenvårdsmottagning. Vi kan via ”Eda stöd och behandling” erbjuda stödsamtal enskilt eller i grupp.

Eda Stöd & Behandling

Eda Stöd & Behandling är en mottagning för kommuninvånare som har en alkohol-
och/eller drogproblematik.

Hit kan du vända dig om du vill ha hjälp mot ditt missbruk. Mottagningen är öppen för allmänheten. Du behöver inte kontakta socialtjänsten innan du kommer. Du kan, om du så önskar, vara helt anonym. Sekretesslagen råder och därmed tystnadsplikten.

Anhöriga till de personer som har ett missbruk är också välkomna hit.

Vi erbjuder en strukturerad 12-stegs behandling i grupp (män/kvinnor) enligt AA-s stora boken. Vi träffas fyra förmiddagar i veckan under tio veckors tid samt ett års eftervård med en träff i veckan.

I gruppverksamhet är det maximalt åtta personer per grupp. Det erbjuds även enskilda samtal/rådgivning samt anhörigstöd efter tidsbokning.

Vi erbjuder behandlingsprogrammet återfallsprevention. Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och syftar till att förebygga återfall i missbruk.

Vi erbjuder behandling till personer som har ett spelberoende (spel om pengar)