Missbruk

alkohol och tabletter

Enligt socialtjänstlagen har socialtjänsten ett särskilt ansvar för att människor med alkohol och- eller drogberoende får den hjälp och vård han eller hon behöver för att komma ifrån sitt missbruk. I vissa fall kan det även vara aktuellt med att socialtjänsten ansöker till förvaltningsrätten om vård enligt tvångslagstiftning (LVM, lag om vård av missbrukare i vissa fall).

Hos individ- och familjeomsorgen i Eda finns det två socialsekreterare som har till särskild uppgift att arbeta med missbruksfrågor. Socialsekreteraren utreder orosanmälningar och ansökningar om bistånd i form av:

 • Tvångsvård (LVM)
 • Vård och behandling på behandlingshem
 • Öppenvårdsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL)
 • Provtagning i form av urinprover

Vi arbetar utifrån evidensbaserade arbetsmetoder i enlighet med socialstyrelsens nationella riktlinjer och har utbildningar inom:

 • ASI, en strukturerad intervjumetod för att bedöma alkohol – och narkotikarelaterade problem.
 • Audit/Dudit ett bedömningsinstrument för identifiering av riskfylld och skadlig alkohol- och eller narkotika konsumtion.
 • MI, motiverade samtal. Syftet är att väcka personens motivation till förändring.
 • Återfallsprevention, en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och syftar till att förebygga återfall i missbruk. Ursprungligen utvecklades återfallsprevention för vuxna med alkoholproblem. Idag används metoden även för missbruk och beroendeproblem som rör narkotika, läkemedel, tobak och spel. Metoden syftar till att ge yttre (beteendeinriktade) och inre (kognitiva) färdigheter att påverka såväl återfalls- som nykterhetsprocessen, och därmed möjligheter att undvika återfall. Helnykterhet eller drogfrihet förväntas efter att ha deltagit i återfallsprevention, likväl förbättrad livskvalitet för den berörde. Behandlingstiden är 10 veckor, det vill säga en dag i veckan och behandlingen görs både individuellt och i grupp.
 • 12-stegs behandlingsprogram, strukturerad behandling enligt AA-s stora bok för att uppnå varaktig nykterhet från alkohol och narkotika. Behandlingen sker vanligtvis i grupp och leds av alkohol- och drogterapeuter. Möjligheten till identifikation med andra i samma situation ses som en central komponent i behandlingen. Förbättrad livskvalitet för den berörde kan förväntas. Behandlingstiden är uppdelad i två delar. 10 veckors primärbehandling, det vill säga 4 förmiddagar i veckan i 10 veckor i Charlottenberg. Efter avslutad primärbehandling ingår man i en eftervårdsgrupp 1 dag i veckan i 52 veckor.
 • Anhörigstöd/behandling stödsamtal för dig som är anhörig till en person med någon av ovanstående problematik. Anhörigbehandling varje höst och vår.

FÖR VEM?

Män och kvinnor från 20-års ålder som är bosatta i Eda kommun.
Med riskbruk/missbruk/beroendeproblematik i form av:

 • Alkohol
 • Narkotika
 • Spel
 • Anhöriga till personer med beroende

Vi erbjuder:

 • Råd och stödsamtal med socialsekreterare
 • Kontakt med öppenvårdsmottagning, Eda stöd och behandling
 • Avgiftning via beroendecentrum i Karlstad
 • Vård och behandling på behandlingshem

Eda Stöd & Behandling

Du kan vara helt anonym när du tar kontakt med alkohol- och drogterapeuterna via så kallad öppen dörr. Du har rätt till 3 samtal. Vill du fortsatt ha någon typ av hjälp efter dina 3 samtal eller tidigare kopplas socialsekreterare in som kan fatta beslut om vilken typ av insats du ska ha.

Om samtal inte är anonyma arbetar vi utifrån att verkställa biståndsbedömda beslut som fattas av socialsekreterare.

Eda stöd och behandling består av två alkohol och- drogterapeuter med mångårig erfarenhet av yrket.

Vi erbjuder:

 • Behandlingsprogrammet återfallsprevention.
 • Behandling via 12-stegsprogrammet.
 • Motiverande samtal.
 • Anhörigstöd i form av 3 samtal och 2 dagar per år med information om vad beroende och medberoende är. Varje höst och vår kommer även anhörig/medberoende behandling finnas tillgänglig och bedrivs av alkohol- och drogterapeuterna.

Sekretesslagen råder och därmed tystnadsplikten