Lantbruk

Miljö- och byggavdelningen har ansvaret för tillsynen när det gäller miljöskydd på lantbruk som till exempel:

  • gödselhantering, -lagring, och -spridning
  • kemikalier och bekämpningsmedel
  • oljecisterner

Lantbruken påverkar miljön genom till exempel spridning av gödsel och hantering av kemikalier och bekämpningsmedel.

GÖDSELHANTERING

Gödselhantering kan påverka både hälsan och miljön. Gödsel kan till exempel förorena dricksvattenbrunnar. Gödselspridning bör göras så att störningarna för omgivningen blir så små som möjligt.
Under tiden 1 december till 28 februari är det enbart tillåtet att sprida gödsel om den kan brukas ner inom 12 timmar.

Miljö- och byggavdelningen kan utfärda dispenser mot nedbrukningskravet ”om omständigheter har uppstått som verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka (SJVFS 2004:67)”. 

Spridning av gödsel under denna tid ska vara ett sista alternativ och andra lösningar bör sökas såsom lagring på stuka eller om plats finns i någon tom gödselanläggning i området. Måste du ändå söka dispens fundera på bästa möjliga spridningsalternativ.

Enligt de lokala lokala hälsoskyddsföreskrifterna (antagna av Kommunfullmäktige 2011-10-26, § 138) gäller särskilda regler för spridning av gödsel och slam inom detaljplanelagt område eller intill sådant område:

SPRIDNING AV NATURLIG GÖDSEL, SLAM ELLER ANNAN ORENLIGHET

3 § Spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område skall ske på sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppstår.

  1. Naturlig gödsel och andra organiska gödselmedel som sprids skall brukas ned så snart det är möjligt. Vid spridning av flytgödsel bör bandspridning med släpslang eller myllningsaggregat användas i första hand. Används bredspridningsteknik bör nedbrukning ske snarast efter spridning.
  2. Spridning av naturlig gödsel och andra organiska gödselmedel skall anpassas så att risken för luktolägenheter minimeras. Spridning bör undvikas före och under helger om olägenheter för närboende kan befaras.
  3. Spridning får inte ske närmare än 10 meter från sjö eller vattendrag.


TILLSTÅND OCH ANMÄLAN

För att hålla djur med mer än 400 djurenheter måste du enligt Miljöbalken ha tillstånd. Tillstånd för verksamheten söker du hos länsstyrelsen.

Du är skyldig att anmäla till Miljö- och byggavdelningen så snart du har djurhållning med fler än 100 djurenheter. Som en djurenhet räknas till exempel 1 mjölkko, 1 häst, 10 får, 3 dikor eller ungdjur.

Inom detaljplan

I Eda kommun krävs tillstånd av Kommunstyrelsen för att hålla till exempel
nötkreatur, häst, får, get eller svin inom område med detaljplan.