Hållbarhetsstrategi

Eda kommun har påbörjat ett arbete med att ta fram en hållbarhetsstrategi. Både kommunens egna verksamheter, företagare och invånare i kommunen m.fl. bjuds in till att delta med sina synpunkter och ideér i arbetsprocessen.

Under början på 2020 kommer ett antal workshops att hållas runt fem fokusområden. Syftet är att alla som är intresserade får vara med att påverka, öka kunskapen kring ämnet och utbyta erfarenheter och ideér. Ämnesområde och datum följer nedan samt några punkter om vilken typ av frågor som kommer att diskuteras på workshoparna.

För dig som inte kan delta på workshoparna finns möjlighet att lämna ett förslag eller en åsikt angående Hållbarhetsstrategin via en e-tjänst som finns under E-tjänster & blanketter.

Datum: 22/1, 29/1, 5/2, 12/2, 20/2

Plats: Folkets hus i Charlottenberg

Tid: 18:30

Fossilfria och effektiva transporter - 22 januari 

De fossila bränslena står för en hög andel av energianvändningen vid transporter och är idag viktig för pendlingen till arbeten likväl som för transporter inom industrin och skogsverksamheten. Vilka andra alternativ har vi?

Transporter står för en stor del av klimatpåverkan men är en viktig del, framförallt i ett län med mycket landsbygd och stora avstånd. Hur minskar vi utsläppen?

Nya lösningar kan vara; effektivare transporter, förnyelsebara bränslen och fossilbränslefria fordon.

Med hållbara metoder vill vi minska de negativa utsläppen från fordonssektorn och nå klimatmålen med lösningar som är hållbara, både för klimatet och samhället.

Robust och flexibelt energisystem - 29 januari

Vi lever i ett samhälle som kräver mer och mer energi. Vart får vi energin ifrån, och kan vi göra bättre val?

Samtidigt som energianvändningen blivit effektivare har behovet ökat, och vi har blivit beroende av ett stabilt elnät. Hur ska vi tillgodose behovet?

För att vi i framtiden ska kunna leva med den standard vi har idag och för att elnätet ska klara av behovet kräver det nya lösningar och en medvetenhet om energianvändningen. Hur uppnår vi bäst detta?

Samtidigt som mer hållbara lösningar som vind och solkraft behöver öka för att generera mer hållbar energiproduktion behöver såväl företag som enskilda hushåll anpassa sin energianvändning till att bli än mer energieffektiv. Hur kan vi göra det?

Långsiktigt hållbart jordbruk och skogsbruk - 5 februari

Jord- och skogsbruket står för en stor del av klimatpåverkan. En del av den påverkan är arbetsmaskiner och fossila bränslen, men även om dessa fasas ut till hållbarare alternativ står växtodling och djurhållning för en stor del. Hur kan vi minska den klimatpåverkan?

Nya tekniker och grödor som klarar av ett förändrat klimat är nödvändiga för att uppnå klimatmålen och samtidigt säkra en tillräcklig produktion, detta utan att riskera att produktionen flyttar utanför länet eller landet. Hur lyckas vi med det? Finns det andra alternativ?

Ett hållbart jord- och skogsbruk inom kommunen kan bidra till en mer levande landsbygd och samtidigt värna om den biologiska mångfalden och öka självhushållningsgraden.

Hållbar vattenförvaltning - 12 februari

I västvärlden är den goda tillgången på rent dricksvatten och vackra, klara sjöar en självklarhet, inte minst i västra Värmland. Detta är dock inte en självklarhet om vi inte ser till att värna om dem. Föroreningar spolas ut med dagvattnet och näringsämnen gör att våra sjöar riskerar växa igen och hotar den biologiska mångfalden. Vad kan vi göra för att förbättra och bevara våra vatten?

Klimatförändringarna väntas medföra såväl torka och sinande vattenbrunnar. Hur säkrar vi tillgången? Vad har vi för alternativa lösningar?

Översvämningar väntas bli allt vanligare och kan få förödande konsekvenser. Kunskap, god stadsplanering och beredskap kan förbereda oss för utmaningarna vi står inför. Hur ska vi mer konkret arbeta? Vad finns det mer för lösningar?

Ansvarstagande konsumtion - 20 februari

Konsumtionen i världen har ökat markant och att slänga och köpa nytt har blivit vedertaget, något som utarmar jordens resurser och ger en hög klimatpåverkan. I en kommun med gränshandel är konsumtionen dessutom extra påtaglig. Hur ska vi arbeta med frågan för att belysa problematiken?

För den enskilda konsumenten är det inte alltid lätt att veta hur man ska välja för att göra rätt. Att påverka de högre beslutsfattarna är en långsam process, men mycket kan vi göra lokalt genom att bli medvetna om våra val och dess påverkan. Kunskapshöjande satsningar och planerade inköp kan generera i hållbara konsumtionsbeteenden och val. Hur når vi ut med det? Vem kan göra vad?

Både den enskilda medborgaren, företagen likväl som den offentliga upphandlingen gör avtryck på miljön beroende på vad och hur mycket som konsumeras. Hur vill vi se på konsumtionen och vad kan respektive konsument göra för att minska sin klimatpåverkan?

Workshoparna är öppna för alla som önskar delta. Anmäl dig gärna innan genom att mejla vilket/vilka tillfällen du önskar delta till maja.halling@eda.se.

Hoppas att även Du vill vara med och delta i arbetet för en bättre framtid!