Hållbarhetsstrategi

Eda kommun har påbörjat ett arbete med att ta fram en hållbarhetsstrategi. Både kommunens egna verksamheter, företagare och invånare i kommunen m.fl. har bjudits in till att bidra med sina åsikter.

Under början på 2020 anordnades fem workshops med varsitt fokusområde. Syftet var att alla som är intresserade får vara med att påverka, öka kunskapen kring ämnet och utbyta erfarenheter och ideér.

Workshoparna bjöd till många intressanta diskussioner och totalt har 250 förslag samlats in och kommer att ligga till grund för startegin och de handlingsplaner som kommer som följd av denna. Minnesanteckningar och förslagen i sin helhet kommer att publiceras här på hemsidan framöver.

Vad händer nu?

Resultaten från workshoparna ska utmynna i en strategi för kommunen. Under våren kommer strategin skrivas och därefter skickas ut på remiss innan den slutliga versionen tas upp för beslut i politiken. Den första versionen för remiss planeras vara klar under våren.

Parallellt med strategin kommer även de förslag som lämnats in att skickas till verksamheterna i kommunen för att bidra till de handlingsplaner som kommer som en följd av strategin.

De fem områden som är i fokus i arbetet med Hållbarhetsstrategin är:

  • Fossilfria och effektiva transporter
  • Robust och flexibelt energisystem
  • Långsiktigt hållbart jordbruk och skogsbruk
  • Hållbar vattenförvaltning
  • Ansvarstagande konsumtion