Hållbarhetsstrategi

Eda kommun har sedan december 2020 en Hållbarhetsstrategi. I framtagandet av strategin bjöds både kommunens egna verksamheter, politiker, företagare och invånare i kommunen  in till att bidra med sina åsikter. Detta har utmynnat i en strategi som pekar ut den riktning kommunen vill ta i sitt hållbarhetsarbete. 

De fem områden som är i fokus i arbetet med Hållbarhetsstrategin är:

  • Fossilfria och effektiva transporter
  • Robust och flexibelt energisystem
  • Långsiktigt hållbart jordbruk och skogsbruk
  • Hållbar vattenförvaltning
  • Ansvarstagande konsumtion

Läs Hållbarhetsstartegin här: Hållbarhetsstrategi för Eda kommun