Båten

Båtar som ligger vid brygga

Till båten används olika kemikalier, till exempel bränsle för båtmotor, båtbottenfärg och tvättmedel. I miljöbalkens (1998:808) allmänna hänsynsregler finns produktvalsprincipen, som innebär att man ska undvika att använda miljöfarliga eller hälsofarliga ämnen om de kan ersättas med mindre farliga ämnen.

Välj miljövänligt

För att välja en bra båtbottenfärg som skyddar din båt samtidigt som utsläppen av miljöfarliga ämnen minimeras, kan du besöka hav och vatten myndighetens hemsida, där de ger förslag på en miljövänlig båtsommar. Du kan även besöka båtmiljös hemsida som i samarbete med hav och vattenmyndigheten sammanfattar bra miljövänliga tips för ett miljövänligt båtliv

Att använda miljövänligare kemikalier för båten är ett sätt för dig att hjälpa till att uppnå Sveriges miljömål Giftfri miljö, som av riksdagen definieras:

”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”

Det är alltid bra att titta efter miljömärkta produkter, exempelvis Svanen, EU-blomman eller Naturskyddsföreningens Bra miljöval. På det viset bidrar du till att minska belastningen från kemikalier på miljön, samtidigt som du hjälper till att skydda människors hälsa.

Eda kommuns miljömålsarbete för miljömålen

Eda kommun arbetar aktivt med miljööverenskommelser som är i samarbete med Länsstyrelsen Värmland. Miljööverenskommelserna syftar till att stärka arbetet med att uppnå Sveriges miljömål samt bidra till att de globala hållbarhetsmålen nås. Eda kommun bidrar i och med arbetet med miljööverenskommelserna till miljömålen ”giftfri miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, ett rikt växt- och djurliv, god bebyggd miljö, och begränsad klimatpåverkan.”