Tidigare Naturvårdsprojekt

Skylt med texten "Värmländska skogsfår"

Mumindalen

Järnskogs Framtidsgrupp arbetar för att tillgängliggöra det tätortsnära naturområdet kallat ”Mumindalen” i Koppom. Det huvudsakliga målet var att försköna den centrala närmiljön i Koppom genom att återskapa ett naturområde som är attraktivt för ortsbor och turister samt för rekreation och lärande.

Astacus Fjällsjön - Öjenässjön

Genom projekten ”Astacus Fjällsjön – Öjenässjön” har Fjällsjön - Öjenässjöns FVOF genomfört ett antal naturvårdande åtgärder. Syftet med projektet var att förbättra bestånden av den rödlistade och starkt hotade flodkräftan (Astacus astacus) i fiskevårdsområdet.

Flodkräfta - Abborrtjärnet

Genom projekten ”Astacus Stora och Lilla Hög” och ”Astacus Abborrtjärn” har Stora och Lilla Högs FVOF genomfört ett antal naturvårdande åtgärder inom skötselområdet Nysocken, som instiftades genom interreg-projektet Astacus. Syftet med projektet var att skapa en fiskbar population av flodkräftor i Abborrtjärnet som kunde bevaras och nyttjas av fiskrättsägarna i framtiden.

Yngel

Kräftstigen Järnskog

Yxesjöarnas FVOF såg Kölaälven som en outnyttjad resurs för människor som ville vistas ute i det fria och anlade därför en naturstig längs med älven med rastplatser och en grillkåta. Läng med Kräftstigen finns gamla kulturmiljöer att upptcäka såsom flottarleder, ett gammalt sågverk samt en kvarn från 1800-talet. Kölaälven bjuder även på en vacker älvmiljö med fina forsar, rikt fågelliv, bäver m.m. Föreningen ville även arbeta för bevarandet av den utrotningshotade arten flodkräfta varvid man planterade ut ett stort antal kräftyngel i älven.

Säterleden

Projektet genomfördes av Remjängs byalag, vars syfte var att öka intresset för Säterleden. Naturstigen röjdes fram och de natur- och kulturmiljöer som fanns i dess anknytning återskapades. Leden går genom ett större vildmarksområde med stark vildmarkskaraktär. Att vandra på Säterleden är en härlig naturupplevelse.

Säterliv

Eda kommuns Virtuella naturguide

År 2011 beviljade Länsstyrelsen Eda kommun bidrag till detta lokala naturvårdsprojekt. Syftet med projektet var att göra de unika naturområdena i Eda kommun tillgängliga för den breda allmänheten samt stimulera dem att besöka dessa.
Under projekttiden har hemsidan www.visiteda.se utvecklats med bilder, texter och förslag på utflyktsmål till de 45 naturområden som ingår i ”Naturvårdsstrategi 2010”. På hemsidan har även tre olika geocaching-objekt samt en nedladdningsbar App med information om de olika naturområdena lagts upp.

På hemsidan www.biodamm.se kan man följa ”Livet i en holk”som är två uppsatta fågelholkar för mesar med webb-kamera där insidan av holken kan följas i bildsekvenser.

Naturguidningar har genomförts under projekttiden för både lokala föreningar samt för föreskolebarn, då under namnet "Kottar i skogen". Projektet avslutades 30 juni 2016.

Logga Lona
LONA (Lokala naturvårdsprojekt) är projekt som medfinansieras med statliga medel för kommunal och lokal naturvård.