Sand och Grustäkter

Grustäkt

Projektet syftar till att ge en samlad bild av sand-och grustäkter i Eda kommun. En inventering kommer att genomföras och ska omfatta både kommersiella och husbehovstäkter, såväl aktiva som avslutade. Ett täktområde kommer att väljas ut som ”pilottäkt” där en biotoprestaurering kommer att genomföras. I ”pilottäkten” kommer en rastplats med informationstavla att iordningställas för allmänheten.

 Målet är att öka arealen för solbelysta öppna sandytor och därmed öka förutsättningar för de sandlevande arternas överlevnad. I projektet ingår bla information till både allmänhet och berörda markägare om täkternas naturvärden samt att inspirera ägare till täktområden att sköta miljöerna på ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden.

2013 beviljade länsstyrelsen i Värmland bidrag till detta LONA projekt. Projektet avslutades i juli 2018. 

Logga Lona

LONA (Lokala naturvårdsprojekt) är projekt som medfinansieras med statliga medel för kommunal och lokal naturvård.