Starta Livsmedelsföretag

Starta livsmedelsföretag

Om du vill bedriva en livsmedelsverksamhet så måste den vara registrerad hos Miljösektionen. En ny registrering måste även genomföras vid ägarbyte av befintlig anläggning. Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning ska lämnas in till Miljösektionen senast två veckor innan planerad verksamhetsstart.

Anmälan kan göras antingen via

  • E-tjänsten ”Anmälan/registrering av livsmedelsanläggning” eller genom att fylla i och skicka in blanketterna
  • ”Anmälan/registrering av livsmedelsanläggning” samt
  • ”Underlag för riskklassificering”.

Miljösektionen godkänner inte längre några livsmedelslokaler utan gör den första kontrollen när verksamheten har startat. Ansvaret för att verksamheten uppfyller de lagkrav som finns ligger alltså på verksamhetsutövaren. Miljösektionen kan vara rådgivande i viss utsträckning men i detaljfrågor rörande ritningar, rutiner, arbetssätt m.m. bör en konsult inom livsmedelsområdet kontaktas.

Att tänka på

Som livsmedelsföretagare är det viktigt att du har tillräckliga kunskaper om hygien och vilka risker som hantering av livsmedel kan medföra. Det ska även finnas en egenkontroll i verksamheten med tydliga rutiner för städning, temperaturmätning och personlig hygien m.m. Det är också viktigt att lokalerna utformas och anpassas efter den typ av verksamhet som ska bedrivas. Vid eventuell ombyggnation bör kommunens bygglovshandläggare kontaktas eftersom det då kan krävas bygglov.

Betydande ändringar av verksamheten ska alltid anmälas till Miljösektionen, såsom ändring av verksamhetsinriktning, fakturaadress m.m.

Dricksvatten

Tänk även på att enskilda dricksvattentäkter som förser livsmedelsverksamheter med vatten ska vara registrerade. Se registrering av vattenanläggning för mer information!