Visselblåsarfunktion

Illustration av visselblåsare

Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare och förtroendevalda i Eda kommun ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av personer i ledande ställning, och känna sig trygga med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett korrekt sätt.

När ska funktionen användas?

Funktionen ska användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter begångna av en person i ledande ställning när kommunens normala interna rapporteringskanaler inte bedöms vara möjliga eller lämpliga att använda. Det kan handla om exempelvis mutor, bedrägerier eller tjänstefel. Anmälan ska vara saklig och uppgifterna korrekta.

När ska funktionen inte användas?

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Då är du istället välkommen att använda e-tjänsten "Lämna synpunkter eller ställ en fråga".

För att omfattas av visselblåsarlagens särskilda skydd ska missförhållandet vara av allmänt intresse. Dit räknas i de flesta fall inte en enskild persons arbets- eller anställningsförhållanden.

Synpunkter och klagomål på exempelvis lokaler, skolor, gator och liknade ska inte lämnas via visselblåsarfunktionen. Dessa synpunkter lämnas via e-tjänsten "Lämna synpunkter eller ställ en fråga".

Vem kan anmäla?

Anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras av en anställd, förtroendevald i Eda kommun, dess bolag och leverantörer till kommunen. Även allmänheten kan göra en anmälan om det finns en misstanke om allvarliga oegentligheter.

Blir en anmälan offentlig?

En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt sett en allmän handling. Om det inte finns en tillämplig sekretessbestämmelse blir handlingen offentlig. En begäran om utlämnande av handling prövas i varje enskilt fall, men det finns sällan grund för att sekretessbelägga identiteten på namngivna personer eller de omständigheter som anmälan pekar på. En person som vill vara anonym ska därför inte lämna några uppgifter som avslöjar personens identitet i samband med en anmälan.