Lämna medborgarförslag

Om du är folkbokförd i Eda kommun har du möjlighet att lämna ett medborgarförslag, vilket är något av en motsvarighet till politikernas motion.

Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning.

Det får heller inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, t ex beviljade av bygglov eller socialbidrag.

Ytterligare krav på ett förslag:

  • Det ska vara ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till.
  • Förslaget får ej beröra mer än ett ämne.
  • Handlingen ska vara märkt ”Medborgarförslag”
  • I första hand önskar vi att du använder kommunens e-tjänst för att skicka in ett medborgarförslag. Länken finner du längst ned på denna sida. I andra hand kan du lämna in ditt skriftligt undertecknade medborgarförslag till kommunkontoret eller skicka in det via post till Eda kommun, Box 66, 673 22 Charlottenberg.
  • Förslaget ska inkomma senast två dagar före ett kommunfullmäktigemöte (om förslaget ska kunna behandlas under närmast förestående möte).
  • Förslaget ska innehålla komplett kontaktinformation (namn, adress och e-post).

Ditt medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde och vidarebefordras till berörd nämnd eller utskott med uppdrag att utreda förslaget.

På kommunfullmäktiges sammanträde ges initiativtagen rätt att yttra sig gällande förslaget. Det betyder att du får gå upp i talarstolen när de ska skicka ditt medborgarförslag vidare till berörd nämnd eller utskott för beredning och till exempel läsa upp ditt förslag, förklara varför du lämnat in det osv. Vill du inte delta läser istället ordföranden upp ditt medborgarförslag.

Medborgarförslaget ska behandlas så snart som möjligt, helst inom sex månader, men allra senast inom ett år från att förslaget väcktes.