Lämna medborgarförslag

Om du är folkbokförd i Eda kommun har du möjlighet att lämna ett medborgarförslag, vilket är något av en motsvarighet till politikernas motion.

Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning.

Det får heller inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, t ex beviljade av bygglov eller socialbidrag.

Ytterligare krav på ett förslag:

  • Ska vara ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till.
  • Får ej berör mer än ett ämne.
  • Ska vara märkt ”Medborgarförslag”
    Ska inlämnas till kommunkontoret skriftligen (papper, e-post eller e-tjänst).
  • Ska inkomma senast två dagar före ett kommunfullmäktigemöte (om förslaget ska kunna behandlas under närmast förestående möte).
  • Ska innehålla komplett kontaktinformation (namn, adress, telefon/e-post).

Ditt medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde och vidarebefordras till berört nämnd/utskott med uppdrag att utreda förslaget. Medborgarförslaget ska behandlas så snart som möjligt, helst inom sex månader, men allra senast inom ett år från att förslaget väcktes.