Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges ordförande heter Bo-Inge Nilsson och representerar Hela Edas Lista.

Ordföranden tillsammans med 1:e vice ordförande Bo Sundbäck (S) och 2:e vice ordförande Ola Dahlström (L) utgör kommunfullmäktiges presidium.

Kommunfullmäktiges presidium har också rollen som en beredning som kallas presidieberedningen, deras uppdrag är att:

 • planera och kungöra kommunfullmäktiges sammanträden samt svarar för det praktiska genomförandet av kommunfullmäktiges sammanträden.
 • kontrollera att ärenden vilka överlämnas till kommunfullmäktige för behandling är tillräckligt beredda.
 • kalla anställda hos kommunen, eller andra sakkunniga, att lämna upplysningar vid kommunfullmäktiges sammanträden.
 • besluta om lokaler för sammanträden med kommunfullmäktige.
  svara för fullmäktiges årsplanering i årshjulet.
 • bereda frågor om ansvarsfrihet och anmärkning i anslutning till revisionsberättelsen.
 • bereda ärenden avseende kommunfullmäktiges arbetsordning, partistöd, reglementen, bolagens ägardirektiv och bolagsordningar samt styrdokument kring ersättningar till förtroendevalda om dessa ärenden ej bereds av andra organ, t ex tillfällig fullmäktigeberedning.
 • föreslår fördelning av anslagen till den politiska organisationen i fullmäktige, beredningar, kommunstyrelsen, utskott, råd, nämnder och revisorerna vid antagande av nästkommande års budget.
 • ansvara för uppföljning och utvärdering av kommunfullmäktiges verksamhet.
 • bereda motioner och medborgarförslag i ärenden som avser kommunfullmäktiges verksamhet och den politiska organisationen.
 • initiera och genomföra överläggningar med partiernas gruppledare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsens presidium, kommunens revisorer, fullmäktigeberedningarnas presidier, nämndernas presidier, kommunchefens ledningsgrupp och företrädare för bolagen .
 • minst två gånger per mandatperiod arrangera en rundtur i kommunen för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige för att informera om pågående och kommande projekt.
 • svarar för uppvaktningar och representation i den mån detta ej tillkommer annan.
 • ansvara för genomförandet av medborgarskapsceremonin varje år.
 • Presidieberedningens uppdrag kring de övriga beredningarna är att:
  lämna förslag till uppdrag, vilka kan tilldelas fullmäktigeberedning.
  samordna och följa fullmäktigeberedningarnas verksamhet.
  lämna förslag till entledigande av tillfällig fullmäktigeberedning.

Ordföranden har flera viktiga uppgifter som att representera kommunen i olika sammanhang eller se till att kommunfullmäktiges sammanträden genomförs enligt gällande föreskrifter.

Kommunfullmäktiges ordförande genom tiderna från kommunsammanslagningen 1971

1971-1976 Carl M Olsson (S)
1977-okt 1982 Gustav Gustavsson (S)
nov 1982-okt 1985 Göran Magnusson (S)
nov 1985-sept 1986 Harry Ericsson (S)
okt 1986-okt 1988 Erland Karlsson (S)
nov 1988-okt 1991 John-Eric Carlsson (S)
nov 1991-sept 1993 Gunilla Andersson (S)
okt 1993-okt 1998 Kjell Lundh (S)
nov 1998-okt 2002 Rune Moberg (M) 
nov 2002-sept 2007 Adriana Wilke Toker (S)
okt 2007-okt 2010 Arne Backelin (S)
nov 2010-okt 2014 Gunnar Adolfson (C)
okt 2014- Bo-Inge Nilsson (HEL)