Vattenmätare

vattenmätare

Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätarplatsen är rätt utformad utifrån de krav som finns. Vattenmätaren ska kunna läsas av och vara lätt nåbar vid underhåll eller byte etc. Kommunen tillhandahåller vattenmätare och montering sker efter beställning.

Vattenmätarplatsens utformning

Krav ställs på platsen och utrymmet runt vattenmätaren. Mätaren ska vara möjlig
att läsa av, underhålla och byta ut.
Mätarens plats ska vara godkänd enligt gällande bestämmelser för brukande av
kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA 2005.
Flera av kraven är till för att den som sätter upp och byter mätare ska ha en bra
arbetsmiljö.

Eda kommun äger mätaren

Vattenmätaren tillhandahålls och ägs av kommunen. Byte av vattenmätare utförs
vanligen ungefär vart tionde år.

Du som fastighetsägare ansvarar för att konsol för vattenmätaren monteras enligt
de gällande kraven för mätarplatsen. Uppsättning av mätaren beställs och utförs av
Teknik i Väst.

Fastighetsägaren ansvarar för mätarplatsen

Följande krav och mått gäller för platsen där vattenmätaren ska sitta:

 • En fast förankrad konsol med avstängningsventiler på båda sidor om
  mätaren ska monteras.
 • Konsolen ska rymma en mätare inklusive backventil. Backventil bör alltid
  installeras och ska då placeras efter mätaren, på fastighetens sida.
  Mätarna finns i olika längder (bygglängd). Bygglängden bör vara 190 mm,
  vilket är standard i kommunen. Tillåten bygglängd är 190 - 220 mm.
  För andra byggnader/installationer än enbostadshus t ex flerfamiljshus med
  behov av parallellkopplade vattenmätare, kontakta kommunens gatusektion
  för hjälp med dimensionering och placering av mätare. Rådgör även med
  gatusektionen vid lång ledningsdragning på tomtmark före mätaren.
 • Konsolen bör monteras 80-100 cm över golvet, men minst 50 cm över
  golvet. Som högst får konsolen monteras 130 cm över golvet. Avståndet
  mäts mellan golvet och underkanten på ledningen.
 • Det fria utrymmet vid mätaren ska vara minst 80 cm brett. Mätarkonsolen
  kan placeras valfritt i sidled på dessa 80 cm, dock minst 10 cm från
  närmaste vägg eller annat hinder.
 • Det fria utrymmet ovanför mätaren ska vara minst 60 cm.
 • Utrymmet under mätaren ner till golv och utrymmet framför mätaren ska vara
  fritt.
 • Golv och närbelägna väggpartier ska utföras så att de tål läckage av vatten
  och utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador.
 • Mätaren ska skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre åverkan.
 • Mätarplatsen bör vara upplyst.
 • Om hyllor, bänkar, skåp etc placeras inom ovanstående fria utrymmen måste
  dessa vara flyttbara och plockas bort av fastighetsägaren före mätarbyte.
  Tänk på att du som fastighetsägare även ska kunna läsa av mätaren på ett
  enkelt sätt.