Jämför service, kvalitet i verksamheter

I Kolada kan du följa kommunens verksamheter från år till år. Med ca 5000 nyckeltal får Du underlag för analyser och jämförelser.

I Kolada ger vi en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners alla verksamheter.

Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor. Exempelvis deltar de flesta kommuner och regioner i frivillig redovisning av kvalitet i olika verksamheter i Koladas "inmatningsfunktion".

Du kan enkelt visa Era siffror i tabeller, diagram eller kartor på datorn, kopiera över bilder i dokument eller presentationer, eller exportera till Excel för vidare bearbetning.

Här hittar du nyckeltal för:

  • Befolkning
  • Ekonomi
  • Personal
  • Hälso- och sjukvård
  • Individ- och familjeomsorg
  • Infrastruktur mm
  • Kultur och fritid
  • Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
  • Regional utveckling
  • Barn och utbildning