Radon

Dosa för radonmätning

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken. Radon kan tränga in från marken genom otätheter i grunden eller källare och påverka inomhusluften.

Radonkällor

Andra källor till radon i bostäder är byggnadsmaterialet blå lättbetong som tillverkades under perioden 1929-1975. Även egna bergborrade brunnar kan ge höga halter av radon i vattnet som sprids till luften inomhus.

Förhöjda halter av radongas i bostaden kan vara skadligt för din hälsa och Strålskyddsmyndigheten har gjort bedömningen att cirka 500 svenskar avlider varje år i lungcancer orsakad av för höga radonhalter i inomhusluften. Riksdagen har därför fastställt en nationell referensnivå för radon som innebär att radongashalten på sikt ska vara lägre än 200 Bq/m3 luft i alla bostäder. Det enskilda husets ventilation och grundläggning, är vanligtvis det som är avgörande för om radonhalterna inomhus blir höga.

Mäta radon 

Eftersom radon varken luktar, smakar eller syns är mätning det enda sättet att konstatera att man bor i ett hus med förhöjd radonhalt.
Fastighetsägaren till ett småhus är själv ansvarig för att mäta radon och att åtgärda höga halter. Om du bor i ett hyreshus kan du kontakta fastighetsägaren som ska ha vetskap om radonhalten i sin fastighet.

Radonmätning kan beställas från olika företag runt om i Sverige. Normalt levereras ett paket som innehåller spårfilmsdosor och bruksanvisning.
För att få fram ett årsmedelvärde krävs en långtidsmätning på minst två månader. Mätperioden är mellan 1 oktober och 30 april, även kallad "eldningssäsong".

I samband med försäljning eller köp av en bostad kan man utföra en indikerande radonmätning. En sådan korttidsmätning tar 1-2 veckor men ger endast en indikation på radonhalten i inomhusluften.

Beställa mätning

För att mäta radon i sin fastighet finns en mängd ackrediterade laboratorium man kan välja att vända sig till. Se strålskyddsmyndighetens hemsida eller Swedac's lista över ackrediterade laboratorium.