Anmälningspliktiga verksamheter

Vissa typer av lokaler och verksamheter är man som verksamhetsutövare skyldig att anmäla till myndighetsnämnden innan lokalen eller anläggningen tas i bruk. Verksamheter/lokaler som ska anmälas till myndighetsnämnden är följande:

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
  • Yrkesmässig solariebehandling

Anmälan

Anmälningspliktiga verksamheter/lokaler ska anmälas till Miljö- och byggavdelningen åtminstone sex veckor innan planerat startdatum. Ju tidigare anmälan inkommer desto bättre. Samråda gärna med Miljö- och byggavdelningen i ett tidigt skede för att ta reda på om lokalen i fråga är lämplig för sitt ändamål.

Miljösanktionsavgift

Om en anmälningspliktig verksamhet påbörjas utan anmälan kan myndighetsnämnden besluta om en miljösanktionsavgift.