Vilket stöd kan man få?

Du som behöver särskild hjälp och stöd på grund av ett funktionshinder erbjuds olika former av stöd från samhället.

Det finns två lagar som reglerar stödet:

Socialtjänstlagen, SoL

Enligt Socialtjänstlagen kan du få stöd som till exempel boendestöd, trygghetslarm, särskilt boende med mera.

Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS

Inom LSS kan du få hjälp med personlig assistent, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidshem eller stödfamilj, bostad med särskild service och daglig verksamhet. LSS-lagen är en rättighetslag vilket innebär att alla insatser är frivilliga.

Boken om mig

Här finns ett dokument att skriva ut där du, anhörig eller närstående kan fylla i din levnadsberättelse. Det är en trygghet för dig samt en möjlighet för personalen att lära känna dig och därigenom ge en bättre omsorg.